ترور به جای رویارویی مستقیم

امروز استکبار شرق و غرب چون از رویارویی مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده است، راه ترور و از میان بردن شخصیتهای دینی و سیاسی را از یک طرف و نفوذ و گسترش فرهنگ اسلام امریکایی را ازطرف دیگر به آزمایش گذاشته اند. 1

***

امریکا تروریست بالذات

ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان‏‎ ‎‏آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که‏‎ ‎‏از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانۀ خود دست نمی کشند و‏‎ ‎‏برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند. و در‏‎ ‎‏رأس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به‏‎ ‎‏آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی‏‎‎‏ است که برای رسیدن به‏‎ ‎‏مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم‏‎ ‎‏دارند؛ و خیال ابلهانۀ «اسرائیل بزرگ»!‏ آنان را به هر جنایتی می کشاند. 2

 ***

علمای متعهد، هدف نیروهای دشمن

بزرگترین فرق روحانیت و علمای متعهد اسلام با روحانی نماها در همین است که علمای مبارز اسلام همیشه هدف تیرهای زهرآگین جهانخواران بوده اند و اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته است؛ ولی روحانی نماها در کنف حمایت زرپرستان دنیاطلب، مروّج باطل یا ثناگوی ظلمه و مؤید آنان بوده اند.

تا به حال یک آخوند درباری یا یک روحانی وهابی را ندیده ایم که در برابر ظلم و شرک و کفر، خصوصاً در مقابل شوروی متجاوز و امریکای جهانخوار ایستاده باشد. همان گونه که یک روحانی وارسته عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده ایم که برای یاری پابرهنگان زمین لحظه ای آرام و قرار داشته باشد و تا سر منزل جانان علیه کفر و شرک مبارزه نکرده باشد. و عارف حسینی اینگونه بود. و ملتهای اسلامی حتماً دلیل این واقعه را دریافته اند که چرا در ایران «مطهری» ها و «بهشتی» ها و شهدای محراب و سایر روحانیون عزیز، و در عراق «صدر» ها و «حکیم» ها و در لبنان «راغب حرب» ها و «کُرّیم» ها، و در پاکستان «عارف حسینی» ها، و در تمامی کشورها روحانیون درد آشنای اسلام ناب محمدی - صلی اللَّه علیه و آله - هدف توطئه و ترور می شوند. 3

***

ترور نشان ضعف دشمن

کسی که خودش را دیگر ضعیف می داند و از‏‎ ‎‏بین رفته می داند به این امور تخریبی دست می زند، و در اطراف کشور می خواهد یک‏‎ ‎‏شلوغکاریهایی بکند و اذهان را مشوش کند و به خیال خودشان ارعاب کنند، در صورتی‏‎ ‎‏که ملت ما دیگر نمی ترسند از اینها. خود آنها که بودند با همۀ قوایشان ملت از آنها‏‎ ‎‏نترسید! در خیابانها از بچه های کوچک تا مردهای بزرگ، زنها، مردها، رفتند در‏‎ ‎‏کوچه ها و در خیابانها و فریاد کشیدند، و با فریاد «الله اکبر» و اسلامی شکست دادند آنها‏‎ ‎‏را. بنابراین، یک خیال باطلی است که اینها می کنند که با یک ترور یک شخصی، یا‏‎ ‎‏فرض کنید که یک پایگاهی را یکوقت یک تخریبی بکنند، دیگر کاری می توانند انجام‏‎ ‎‏بدهند. اینها مأیوس از این مسائلند، از این جهت یک همچو خرابکاریهایی می کنند. و‏‎ ‎‏باید ملت قوی باشد و با قوّت نفْس، با ارادۀ مصمم، پیش برود.‏4

***

شکست ترور و تروریست

ملتی که این طور تحول پیدا کرده است که در سرمای این راهها، با رنج،‏‎ ‎‏جوانهایش پیاده می آیند و غسل شهادت می کنند و پیشقدم برای شهادت هستند،‏‎ ‎‏پیروزند اینها. شما جوانها پیروزید ان شاءالله . و آنها که گمان می کنند که با یک ترور، با‏‎ ‎‏یک راه انداختن ناراحتیهایی می توانند این ملت را از راه خودش منحرف کنند اشتباه‏‎ ‎‏می کنند. ملت ما بیدار شده است و قیام کرده است و قیام برای خدا. کسی که قیام برای خدا‏‎ ‎‏کرده است این شکست ندارد. عقب نشینی ندارد.  5

***

ترور برای انحراف مردم از راه اسلام

اینها انگیزه این را دارند که 36 میلیون جمعیت ایران و میلیونها جمعیتهای مسلم و مستضعف جهان، که همه پشتیبان این جمهوری هستند، می خواهند با ترور بعض شخصیتها، اینها را از این راهی که راه اسلام است، منحرف کنند ... اینها می خواهند با کشتن اولاد پیغمبر و با به عزا نشستن امام عصر- سلام الله علیه- و مؤمنین، ضربه به اسلام بزنند. اسلام از این شهدا و بالاترین شهدا را در راه هدف تقدیم کرده است. 6

***

ترور حرکت مذبوحانه

در این موقع که نهضت اسلامی با قاطعیت به راه خود ادامه می دهد‏‎ ‎‏و بدخواهان را به یأس و نومیدی می کشد، با این حرکات مذبوحانه می خواهند به خیال‏‎ ‎‏فاسد خودشان ایجاد وحشت در ملت مسْلم کنند؛ غافل از آنکه ملتی که جوانان‏‎ ‎‏نورسشان از شهادت در راه هدف ـ که همان اسلام است ـ استقبال می کنند، از‏‎ ‎‏سوءقصدها و ترورها نمی هراسند. سوءقصد به اشخاصی که در طول عمر به خدمت‏‎ ‎‏خالق و خلق اشتغال داشته اند، ارادۀ آنان را مصمم تر و حقانیت مکتب را واضحتر‏‎ ‎‏می نماید.  7

***

شرارتهای منافقین و سکوت مجامع بین المللی

این سازمانهای بین المللی، عفو بین المللی که می خواهند و تقاضا کرده اند که بیایند در ایران اعدامها را ببینند و می خواهند بیایند و به نفع ابرقدرتها نظر بدهند، اینها از ایران اطلاعی دارند؟ اینها از شرارت این منافقین اطلاع دارند؟ بدانید که اطلاع دارند اینها از این انفجارهایی که حاصل می شود. از این کشتارها و حریقهایی که مردم را به باد فنا می دهد و اموال مردم را از بین می برد بی اطلاعند؟ اینها نمی دانند که اتوبوسها را آتش می زنند و کودکها را در توی اتوبوس به آتش  می کشند و هلاک می کنند؟ اینها از خبرگزاریها نشنیدند که همین دیروز در شیراز یک اتوبوس را اشرار، همین اشراری که بعضی شان گرفتار شده اند و به جزای خودشان رسیده اند، آتش زدند و دو کودک را شهید کردند و سی نفر یا چهل نفر را مجروح که حال بعضی از آنها وخیم است؟ چطور در این شرارتها یک کلمه آنها اظهار نمی کنند؟ چه شد که سازمان حقوق بشر ایرانی ها را بشر نمی داند که همین بشر را دارند با دست امریکا و با توطئه های قدرتهای بزرگ از بین می برند به جرم اینکه می خواهند خودشان این زندگی فقیرانه که دارند به استقلال و آزادی بگذرانند؟ این سازمانهای فاسد بین المللی چطور در این امور یک کلمه نمی گویند. 8

مآخذ:

(1)- صحیفه امام -ج 21- ص 120

(2)- صحیفه امام - ج 21 - ص 397

(3)- صحیفه امام - ج 21- ص 119- 120

(4)صحیفه امام- ج9 – ص 94

(5)- صحیفه امام - ج11- ص 345

(6)- صحیفه امام – ج 15- ص 257- 258

(7)- صحیفه امام – ج 9- ص85

(8)- صحیفه امام -ج 15- ص 314

. انتهای پیام /*