‏اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشاندۀ‏‎ ‎‏آنها ـ چه راستی و چه چپی ـ و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن،‏‎ ‎‏اجانب نمی توانند به نحوی که دلخواه آنهاست، با کشورهای اسلامی و خصوصْ با کشور‏‎ ‎‏ایران رفتار کنند، لهذا قرنهاست که با نیرنگهای مختلف برای شکستن این سد نقشه‏‎ ‎‏می کشند: گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی، و گاهی از راه‏‎ ‎‏ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهاییت و وهابیت، و گاهی از طریق احزاب انحرافی.

صحیفه امام، ج ۳، ص:۲۰۴

. انتهای پیام /*