‏افراد ناصالح را اگر واقعاً برخلاف مکتب هستند، از اول باید کنارشان زد، و چنانچه‏‎ ‎‏یکوقت خدای نخواسته خیانتی هم کردند، باید به دادگاه سپردشان، و افرادی که مکتبی‏‎ ‎‏هستند ـ یعنی، فکرشان فکر اسلام است لکن عملشان برخلاف است ـ اینها را باید‏‎ ‎‏هدایت کرد؛ اگر هدایت شدند که شدند، اگر هدایت نشدند، بعد از چندی که دیدید‏‎ ‎‏فایده ندارد کنارشان بگذارید، تصفیه شان بکنید.‏

و از مهمات این است که نظم در کار باشد؛ یعنی، اگر نظام نباشد در کار و امور تحت‏‎ ‎‏یک نظامی انجام نگیرد این تزلزل ایجاد می کند. اگر بنا باشد که فرض کنید که سپاه‏‎ ‎‏پاسداران اطاعت نکنند از رئیسشان، همۀ اینها اطاعت نکنند از آن فرماندۀ کل، در‏‎ ‎‏ژاندارمری همین طور، در آنجا همین طور و خودشان بخواهند هر کدامی یک راهی‏‎ ‎‏بروند، این اسباب این می شود که یک قوای مسلح متزلزل بشود و با تزلزل قوای مسلح،‏‎ ‎‏مملکت متزلزل است. بنابراین، یکی از مهمات این است که نظم را حفظ بکنند؛ یعنی،‏‎ ‎‏بشناسند آن که رئیس فوج است، آن که رئیس لشکر است، آن که رئیس پاسداران است؛‏‎ ‎‏این را همه به نام اسلام بشناسندش به اینکه لازم است اطاعت از او بکنند.


صحیفه امام، ج۱۳، ص:۴۱

. انتهای پیام /*