امریکا عمال خود را در این ممالک تحمیل و بعد خشونتی را که به مردم‏‎ ‎‏تحمیل می شود تأیید می کند. امریکا که منشأ کودتای ۱۳۳۲ و بازگشت و حفظ شاه بر سر‏‎ ‎‏قدرت است، سیاست خود را تغییر نداده است. تا وقتی که وضع بدین منوال است، موضع‏‎ ‎‏و موقع من در قبال امریکا همچنان تغییر ناپذیر خواهد ماند.‏

صحیفه امام، ج۳، ص:۳۷۵

. انتهای پیام /*