علل و شرایط صلح امام حسن از دیدگاه امام خمینی

امام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می‏ کند، با خیال های کوچکشان، با افکار ناقصشان در مقابلش می‏ ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، و- عرض می‏ کنم که- شکستش دادند.

لوح فشرده

تبیانهای موضوعی

تبیانهای موضوعی

تبیانهای موضوعی حاصل مجموعه فیشهای موضوعی آثار امام می باشد

مجموعه آثار حضرت امام خمینی (س) نسخه 2

مجموعه آثار حضرت امام خمینی (س) نسخه 2

مجموعه آثار حضرت امام خمینی (س) نسخه 2