سخنرانی
اهمیت و جایگاه رادیو تلویزیون در جمهوری اسلامی ـ حفظ اتحاد و همبستگی در مقابل توطئه ها
سخنرانی در جمع شورای 5 نفره صدا و سیما (جایگاه صدا و سیما)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 19 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 195

موضوع : اهمیت و جایگاه رادیو تلویزیون در جمهوری اسلامی ـ حفظ اتحاد و همبستگی در مقابل توطئه ها

زبان اثر : فارسی

حضار : شورای 5 نفره صدا و سیما

سخنرانی در جمع شورای 5 نفره صدا و سیما (جایگاه صدا و سیما)

سخنرانی

‏زمان: 18 آذر 1358 / 19 محرّم 1400‏‎[1]‎‏ ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهمیت و جایگاه رادیو تلویزیون در جمهوری اسلامی ـ حفظ اتحاد و همبستگی در مقابل‏‎ ‎‏توطئه ها‏

‏حضار: شورای 5 نفره صدا و سیما ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

صدا و سیما، حساسترین دستگاه تبلیغاتی

‏     دستگاه رادیو تلویزیون چنانکه من کراراً گفته ام، دستگاهی است که حساسترین‏‎ ‎‏دستگاههای تبلیغاتی هر کشوری است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن‏‎ ‎‏مردم استفاده می کنند. و آنطوری که به رادیو و تلویزیون توجه می کنند مردم، به هیچ‏‎ ‎‏دستگاهی آنطور توجه نمی کنند. از دستگاه کوچکی که برای بچه ها گذارده می شود با‏‎ ‎‏آن برنامه هایی که برای دیگران. اگر این دستگاه اصلاح بشود و برنامه های آن برنامه های‏‎ ‎‏اصلاحی باشد، امید است که یک مملکت اصلاح بشود. و اگر این دستگاه دستگاهی‏‎ ‎‏باشد که نظیر همان زمان طاغوت باشد، مردم به همان حال باقی می مانند. از وظایف‏‎ ‎‏مهمی که این شورا دارد که در آنجا اعضای محترمشان مجتمعند و آقای موسوی هم که‏‎ ‎‏ما از سوابقشان اطلاع داریم و می شناسیم ایشان را، هستند، وظیفۀ مهم این است که‏‎ ‎‏مراقبت بشود از این دستگاه، به طوری که محتوایش یک محتوای جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏باشد.‏

‏     ما بخواهیم یک جمهوری اسلامی در ایران محقق بشود، همین که ما بگوییم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، رأی بدهیم به جمهوری اسلامی، کار تمام نیست. باید دستگاههای‏‎ ‎‏اطلاعاتیش، روزنامه هایش، رادیو، تلویزیون، ادارات، تمام مراکز دولتی و تمام مراکز‏‎ ‎‏ملی، بازار، در صحرا، در داخل، در کارخانه ها طوری بشود که هر کس وارد آنجا شد،‏

‏خودش را احساس کند که وارد شده است در یک دستگاهی که از اسلام آنجا خبر‏‎ ‎‏هست، اثر هست از اسلام. باید قدم اسلام در همه این دستگاهها باشد. و آن چیزهایی که‏‎ ‎‏برخلاف موازین اسلامی است، برخلاف جمهوری اسلامی است که همه برخلاف‏‎ ‎‏مصالح ملت است، اگر باشد، اینها باید از بین برود. ‏

نقش صدا و سیما در پیشرفت نظام اسلامی

‏     مثلاً در تلویزیون یک قضایا، قضایای فیلمهاست. این فیلمها باید یک فیلمهای‏‎ ‎‏آموزنده باشد. فیلمهایی که وقتی نگاه کنند جوانهای ما، منحرف بشوند، اینها را باید از‏‎ ‎‏آن احتراز کرد. ‏

‏     اگر یک وقت اشخاصی در آنجا باشند که بخواهند یک همچو اعمالی را انجام‏‎ ‎‏بدهند، اگر نصیحت می شود بکنید، نصیحت کنید، اگر نه، تصفیه باید بشود. یک‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگی است مسئولیت شما و آن این است که یا این جمهوری اسلامی را به جلو‏‎ ‎‏می رانید به واسطۀ تبلیغاتتان، به واسطۀ نمایشهایی که در آنجا داده می شود، فیلمهایی که‏‎ ‎‏در آنجا داده می شود، و یا به عقب می رانید. این خیلی مسئولیت بزرگی است. ما تا‏‎ ‎‏بخواهیم این کارکنهای هر جا را، کارمندهای هر جا را، تا بخواهیم که به آنها بفهمانیم که‏‎ ‎‏ما نباید همه چیزمان تقلید از غرب باشد، این طولانی است. اینها گمان می کنند که وقتی‏‎ ‎‏که در رادیو تلویزیون مثلاً امریکا یک جوری بود، انگلستان یک طوری بود، ما هم باید‏‎ ‎‏از آنها تقلید بکنیم. هر چه آنها کردند، ما بکنیم. چنانکه این یک مسئله ای است که تقریباً‏‎ ‎‏ما مواجه با آن هستیم. در همه جا که گمان می کنند که باید فرم ممالک ما هم، فرم آنجا‏‎ ‎‏باشد. تا ما بخواهیم این فرم را تغییر بدهیم و بفهمانیم به همه قشرها که نباید اینطور باشد و‏‎ ‎‏ما خودمان باید در افکارمان، در آرایمان مستقل باشیم، این طولانی است. الآن شما‏‎ ‎‏موظفید که همۀ این کسانی که در این کارها هستند، و رأس کار هستند در تلویزیون ـ البته‏‎ ‎‏بنگاه بزرگی است ـ مراقبت کنید که یک اشخاص متعهد باشند به اسلام و معتقد به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی باشند و بدانند که جمهوری اسلامی یعنی چه. محتوایش باید اسلامی‏

‏باشد. باید آنها را در رأس کارها قرار بدهید در سرتاسر ایران. در همه جا و برنامه هایتان ـ‏‎ ‎‏آنهایی که گفتنی است ـ گویندگانی پیدا بکنید. و خیلی ها حاضرند که بیایند آنجا صحبت‏‎ ‎‏بکنند. از اشخاص فاضل و دانشمند، از علما و اشخاص متنورالفکر، اشخاص هر طبقه ای‏‎ ‎‏بیایند صحبت بکنند و از آنها استفاده بکنید. و باید هم این کار بشود. ‏

لزوم مراقبت در پخش فیلم

‏     و آنی که راجع به دیدنیهاست و فیلمهاست توجه کنید که فیلمها یک فیلمهای‏‎ ‎‏انحرافی نباشد. فیلمهایی نباشد که مثلاً فرض کنید یک منظره هایی که سابقاً بود، و‏‎ ‎‏انحرافات برای جوانهای ما ایجاد می کرد. ... حتی آنی که برای بچه ها نمایش داده‏‎ ‎‏می شود، باید یک جوری باشد که این بچه از اول یک طوری بار بیاید که مستقل باشد در‏‎ ‎‏فکر. مستقیم باشد و متعهد بار بیاید. و همینطور فیلمهای بالاتر باید خیلی توجه به آن‏‎ ‎‏بشود که رسیدگی بکنید، نظارت بکنید. نگذارید دست اشخاصی که متعهد نیستند. اگر‏‎ ‎‏پیدا شدند اشخاص، باید به آنها حالی کنید. اگر نمی شوند تصفیه کنید. و این اَمر یک امر‏‎ ‎‏ضروری و لازم است. ‏

در راستای اجرای خواسته های ملت

‏     و از مسائلی که لازم است من تذکر بدهم این است که این انقلابی که در ایران حاصل‏‎ ‎‏شد، این انقلاب پیروزیش در اثر دو مطلب بود: یک مطلب مهمش که از همۀ مطالب‏‎ ‎‏بالاتر بود این بود که مردم با اسلام پیش رفتند، یعنی سرتاسر این مملکت فریادشان،‏‎ ‎‏فریاد این بود که ما اسلام را می خواهیم. از آن رژیم سابق که یک رژیم فاسد بود، مردم‏‎ ‎‏بدی دیدند در طول عمرشان. جوانهای ما در تمام عمرشان؛ از آن وقت که چشم باز‏‎ ‎‏کردند، بدی دیدند. و این رژیم را فاسد می دانستند. و از آن طرف مسلمان بودند. به‏‎ ‎‏اسلام عقیده داشتند. از این جهت ما هر مطلبی را از ملتی بخواهیم اخذ بکنیم، باید ببینیم‏‎ ‎‏که زبان ملت چیست تا بفهمیم که این ملت چه می خواهد. خودمان بخواهیم حکم بکنیم‏‎ ‎‏که این ملت ما فلان ‏‏[‏‏موضوع‏‏]‏‏ را می خواهد، این حرف غلطی است. حرف صحیح این‏

‏است که ما مطالعه کنیم در حال ملت. گوش بدهیم به صدای ملت ببینیم چه می خواهد.‏‎ ‎‏ملتی که همه فریاد می زنند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم، «نه شرقی و نه غربی،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی» ما دیگر حق نداریم که بنشینیم بگوییم که نه، این ملتی که قیام‏‎ ‎‏کرده اند، برای این قیام کرده اند که دمکراسی باشد. در اسلام همه چیز هست به معنای‏‎ ‎‏سالمش. اما ما می بینیم که همه مردم دارند می گویند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم.‏‎ ‎‏ما حق نداریم که تأویل کنیم و بنشینیم خودمان هر چه دلمان می خواهد بگوییم که نخیر،‏‎ ‎‏مردم که این حرفها را دارند می زنند، یک چیزی دیگر را ما گردنشان بگذاریم. این‏‎ ‎‏خلاف واقع است.‏

راه طولانی جهت رسیدن به مقصد

‏     و امر دومی که بود، این بود که همۀ قشرها با هم متحد شدند. در این مسئله همه متحد‏‎ ‎‏بودند. اگر یک اشخاصی هم بودند که انحرافی داشتند، در این شوری که مردم داشتند،‏‎ ‎‏آنها ساکت بودند، کارشکنی نمی کردند. همه با هم مجتمعاً عمل کردند و پیش رفتند و‏‎ ‎‏همه با هم اسلام را می خواستند. این دو تا مطلب اساس پیروزی این مملکت بود. و اگر ما‏‎ ‎‏خیال کنیم که الآن ما تا آخر مسئله را حل کرده ایم یک خیال باطلی است. ما الآن اگر‏‎ ‎‏اوایل راه نباشیم، بین راه هستیم، ‏‏[‏‏هنوز‏‏]‏‏ نرسیدیم به آن مقصدی که داریم. خوب مقصد‏‎ ‎‏بزرگ ما این بود که اینهایی که تصرف در مملکت ما داشتند، مستشارهایشان در مملکت‏‎ ‎‏ما کار می کردند، همه چیز ما را آنها نظارت می کردند، دستور از آنجا صادر می شد و‏‎ ‎‏دولتها عمل می کردند، خود محمدرضا این را اقرار کرد که از سفارتخانه ها تعیین‏‎ ‎‏می کردند که وکلا کی باشند و ما هم عمل می کردیم. منتها این این را که گفت،‏‎ ‎‏می خواست بگوید که نه، حالا دیگر ما آنطور نیستیم. در عین حالی که پدرش را‏‎ ‎‏اینطوری معرفی کرد. خودش هم در اوایل امر، خودش را این جوری معرفی می کرد.‏‎ ‎‏لکن اینکه گفت، ناشیگری کرد. روی این نظر گفت که می خواست حالا بگوید که من‏‎ ‎‏دیگر حالا آنطور نیستم و بعد هم همه فهمیدند که در زمان این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ بسیار بدتر بود‏

‏وابستگیش به خارج از زمان پدرش. این وابستگی که این داشت بسیار زیادتر بود از آن‏‎ ‎‏وابستگیهایی که او داشت. آن هم وابسته بود، اما نه به اندازۀ این. ‏

اسلام و اتحاد، دو عامل پیروزی

‏     و آنی که برای ما همه چیز را آورد، این دو مطلب بود: اسلام، وحدت کلمه.‏‎ ‎‏مع الأسف بعد از اینکه این انقلاب این قدم اول را برداشت و پیروز شد و این سد را‏‎ ‎‏شکست، این اشخاصی که آن وقت هم مخالف بودند، لکن حرف نمی زدند و آن‏‎ ‎‏اشخاصی که تحت تأثیر تبلیغات سوء غربیها و اینها واقع شدند، اینها شروع کردند یک‏‎ ‎‏جبهه ها درست کردن؛ جبهه های مختلف، در صورتی که صلاح نبود. صلاح این بود که‏‎ ‎‏جبهه ها همه با هم باشند، تا اینکه ما این مسئله را وقتی به آخر رساندیم، آن وقت هر‏‎ ‎‏جبهه ای دلش بخواهد علی_' حدّه، هر حزبی بخواهد علی_' حدّه، هر ‏‏[‏‏گروهی‏‏]‏‏ علی_' حدّه.‏‎ ‎‏اما به این زودی که ما ‏‏[‏‏هنوز‏‏]‏‏ در بین راه هستیم، بیاییم متفرق بشویم، این صحیح نبوده‏‎ ‎‏است. لکن خوب، شده است. و دنباله این مسائل که از آن وحدت کلمه دست برداشتند و‏‎ ‎‏آن وحدت مقصد که عبارت از اسلام بود. باز یک مقداری دست برداشته شد. یک‏‎ ‎‏عده ای دست برداشتند. دنبال آن این فجایعی بود که یکی بعد از دیگری ‏‏[‏‏پی درپی‏‏]‏‎ ‎‏واقع شد، غائلۀ کردستان، غائلۀ آذربایجان، که الآن ما در آن وارد هستیم. ‏

غائله آفرینی های امریکا

‏     این غائلۀ آذربایجان و غائلۀ کردستان، یک چیزی نیست که ملت آذربایجان و ملت‏‎ ‎‏کردستان بخواهند، یک مسئله تحمیلی است. و از سابق امر دیکته شده. توطئه شده. این‏‎ ‎‏مسائل پیش می آید، همچو که در کردستان مطلبی پیش می آید. اشخاص از همۀ ایران‏‎ ‎‏مجتمع می شوند آنجا. اینهایی که توطئه گر هستند، از همۀ ایران جمع می شوند آنجا. آن‏‎ ‎‏وقت با اینکه ملت کردستان، همه، هر کس با ما ملاقات کرده، کاغذها نوشته، آنها‏‎ ‎‏«جمهوری اسلامی» را می خواهند و نه تجزیه می خواهند، و نه چیزهای دیگری. البته‏‎ ‎‏مطالبی دارد همۀ ایران. ... همانطوری که برای همۀ ایران است. برای همه است. این‏

‏مسائلی نیست. ملت کرد نمی خواهد که این مسائل واقع بشود و جنگ بشود. هیچ ملتی‏‎ ‎‏نمی خواهد جنگ بشود. خوب، انسان می خواهد که خونریزی نشود، می خواهد که آرام‏‎ ‎‏باشد منطقه ای که بخواهد زندگی در آن بکند. لکن توطئه هست در کار. یعنی آنهایی که‏‎ ‎‏استفادۀ سرشار از این مملکت می بردند و الآن هم طمعشان به این مملکت هست، آنها‏‎ ‎‏هستند که اسباب دست قرار دادند اشخاص را و گروهها را. و اشخاص و گروهها‏‎ ‎‏بعضیشان غفلتاً و بعضیشان هم عملاً از آنها تبعیت می کنند و غائله بار می آورند.‏‎ ‎‏می خواهند غائله درست کنند. منتها بعضی جاها موفق نمی شوند به درست کردن و بعضی‏‎ ‎‏جاها موفق می شوند. همین در قم بنا داشتند که یک غائله درست کنند، منتها موفق نشدند‏‎ ‎‏[‏‏غائله ای ایجاد کنند‏‏]‏‏ که ریشه دار بشود برای اینکه قم به آن وضع نبود.‏

‏     الآن در آذربایجان، شما گمان نکنید که ملت آذربایجان از اسلام رویش را‏‎ ‎‏برگردانده. آنها همیشه توجه به اسلام داشتند. همیشه متوجه به مصالح کشور بودند.‏‎ ‎‏همیشه پیشقدم بوده است آذربایجان. همیشه خون جوانانشان را داده اند برای اسلام. این‏‎ ‎‏جور نیست که حالا گفته بشود که نه دیگر آذربایجانی دیگر کاری به اسلام ندارد؛ پشت‏‎ ‎‏کرده به اسلام، و دولت اسلام را دارد می شکند. آذربایجانی رفته است و تلویزیون را‏‎ ‎‏گرفته است. رفته است و استاندار را بیرون کرده است. این کارهایی است که مسلمان‏‎ ‎‏نمی کند. این کارهایی است که اشخاصی می کنند که توطئه گرند و از امریکا دستور‏‎ ‎‏می گیرند یا از جاهای دیگر دستور می گیرند. ملت آذربایجان همچو کاری نمی خواهد،‏‎ ‎‏نمی کند. و لهذا آنها فریاد می کنند، که ما اسلام را می خواهیم. ‏

هشدار به اقوام مختلف ایران 

‏     ما احتمال این معنا را که ملت آذربایجان یک همچو کاری بکند، آن هم نسبت بدهند‏‎ ‎‏به یک کسی که خودش می گوید دروغ است این حرفها‏‎[2]‎‏. در رادیوهایشان بخوانند به‏‎ ‎‏اینکه لشکر هم به ما پیوست! قوای انتظامی به ما پیوست! این مسئله، همان مسائلی است‏

‏که یک مملکت دیگری است که به ما پیوست! این از حلقوم کسی بیرون می آید که اصلاً‏‎ ‎‏به اسلام اعتقاد ندارد. از حلقوم کسی برمی آید که خائن به این مملکت است. اینهایی که‏‎ ‎‏رفتند الآن تلویزیون را گرفتند و به خیال خودشان یک فتحی کردند، اینها همان‏‎ ‎‏دست نشانده هایی هستند که پرونده های بعضیشان موجود است. باید آذربایجانیها توجه‏‎ ‎‏داشته باشند. یک وقت تحت تأثیر واقع نشوند که خدای نخواسته برای آذربایجان یک‏‎ ‎‏لکه ننگی بشود تا ابد که آذربایجانی که همیشه طرفدار اسلام بود، حالا اینها به اسم اینکه‏‎ ‎‏ما مثلاً چه می خواهیم و چه می خواهیم، برخلاف مصالح اسلام، برخلاف دولت‏‎ ‎‏اسلام‏‏[‏‏به آشوب دست بزنند‏‏]‏‏. این مسئله، قیام بر ضد اسلام است. قیام بر ضد دولت‏‎ ‎‏اسلام است. ما نمی خواهیم که خونریزی بشود. ما نمی خواهیم که برادرکشی بشود. والاّ‏‎ ‎‏این پوسیده ها که نمی توانند این کارها را انجام بدهند. ما اگر یک روز بگوییم به مردم،‏‎ ‎‏خود مردم آذربایجان کار را اصلاح می کنند. لکن باید ملتفت باشند، لااقل پشت کنند به‏‎ ‎‏این اشخاص. و باید این مطلب را برادرهای آذربایجانی ما، برادرهای کردستانی ما،‏‎ ‎‏برادر بلوچستانی ما ـ عرض می کنم ـ سیستانی ما، هر جا که هستند، بختیاریها، همه جا باید‏‎ ‎‏این معنا را بدانند مملکتی که مال خودتان است، خودتان باید اداره اش کنید. تا حالا مال‏‎ ‎‏شما نبود این مملکت. هیچ چیز دست شما نبود. همه چیز دست دیگران بود. حالا که این‏‎ ‎‏زحمتها کشیده شده است، این خونها ریخته شده است، این نابسامانیها برای یک‏‎ ‎‏مملکت پیدا شده، حالا می خواهیم بگوییم دست خود شما باید باشد، حالا یک دسته‏‎ ‎‏مغرض، یک دسته انگل، یک دسته ای که از خارج یک مقدارشان آمده، یک دسته ای‏‎ ‎‏که طرفدار خارجیها هستند، اینها آمده اند و میدان افتاده اند و هر جا یک فساد ایجاد‏‎ ‎‏می کنند. باید اهالی هر منطقه ای خودش توجه به این داشته باشد که آلوده اش نکنند اینها.‏‎ ‎‏یک وقت خدای نخواسته، هر جا یک صدا بلند بشود، و هر جا مسئله ای و غائله ای‏‎ ‎‏درست بشود و نتوانند دیگر اصلاحش بکنند. ‏

لزوم شناسایی آشوبگران و همدستان آنها

‏     در هر صورت باید توجه به این معنا داشت. و یکی از وظایف تلویزیون و رادیو این‏

‏است که مسائل را آنطوری که هست به مردم بفهمانند مسائل چی هست. اصلاً از کی صدا‏‎ ‎‏دارد بلند می شود. اعلان کردند که گروه فرقان‏‎[3]‎‏ هم به ما متصل شد. «چریکهای خلق»‏‎[4]‎‎ ‎‏هم به ما متصل شد. گروه فرقان کی اند؟ چریکهای خلق کی اند؟ هر آدمی و هر گروهی را‏‎ ‎‏باید از رفقایش فهماند که کیها هستند تا بفهمیم اینها چکاره هستند. آن کسی که می گوید‏‎ ‎‏«گروه فرقان» به ما گرایش پیدا کرد، چریکهای خلق به ما متصل شد، این همان است‏‎ ‎‏مقصدش. همانها هستند. اینهایی که اینها را دارند اداره می کنند. همان قضایا همانها‏‎ ‎‏هستند. همانهایند که روابطشان با غیر، الآن بعضیشان معلوم شده است. بازی نخورند‏‎ ‎‏برادرهای ما! توجه داشته باشند که هیچ مسلمانی با این امر موافق نیست. هیچ ملایی با این‏‎ ‎‏امر موافق نیست. هیچ مرجعی با این امر موافق نیست. و هرگز همچو چیزی را به مراجع‏‎ ‎‏نسبت ندهند، که آنها موافق نیستند با یک مسئله خلاف اسلامی.‏

‏     قیام بر ضد حکومت اسلام، خلاف ضروری اسلام است. خلاف اسلام است‏‎ ‎‏بالضروره. حکومت الآن حکومت اسلامی است. قیام کردن برخلاف حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏جزایش جزای بزرگی است. این را نمی شود بگوییم که یک ملا عقیده اش این است که‏‎ ‎‏باید برخلاف حکومت اسلامی قیام کرد. همچو چیزی محال است، که یک ملایی‏‎ ‎‏بگوید؛ یک ملایی عقیده داشته باشد به این معنا که برخلاف اسلام باید عمل کرد؛ باید‏‎ ‎‏شکست اسلام را. اینها نسبت می دهند به بعضی از مراجع این مسائل را. دروغ است این‏‎ ‎‏حرفها. هرگز نخواهند گفت. قیام بر ضدِ حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از‏‎ ‎‏همه معاصی است. همان بود که معاویه قیام می کرد، حضرت امیر قتلش را واجب‏‎ ‎‏می دانست. قیام بر ضد حکومت اسلامی یک چیز آسانی نیست. و اینها الآن قیام کرده اند‏‎ ‎‏بر ضد حکومت اسلامی. ‏


دعوت به سازش و آرامش 

‏     در هر صورت من امیدوارم که سر عقل بیایند همه و از این مفسده ها دست بردارند. و‏‎ ‎‏همه علمای بلاد، اینها را نصیحت کنند. مراجع اینجا، مراجع جاهای دیگر، علمای بلاد‏‎ ‎‏اینها را نصیحت کنند که دست از این کارهای خلاف بردارند، بر ضد حکومت اسلامی‏‎ ‎‏قیام نکنند. خیال نکنند که نمی شود آنها را دفع کرد. ما نمی خواهیم، ما نمی خواهیم که‏‎ ‎‏برادرکشی در ایران بشود. چنانکه در کردستان هم نخواستیم و نمی خواهیم و دلمان‏‎ ‎‏می خواهد که با آرامش و با صحت درست بشود. ‏

‏     در هر صورت یکی از وظایف رادیو تلویزیون این است که مسائل را آنطوری که‏‎ ‎‏هست، پخش بکنند، اختیار را دست اشخاصی که می خواهند مسائل را کج و معوج‏‎ ‎‏عرضه بکنند، اختیار را دست آنها نباید آقایان بدهند و باید درست توجه کنند. و رادیو‏‎ ‎‏تلویزیون سرتاسر مملکت را همچو کنند که همه اش محتوا؛ محتوای اسلامی، موافق‏‎ ‎‏مصالح کشور، موافق مصالح اسلام. امروزی که ما با یک همچو قدرت بزرگی مواجه‏‎ ‎‏هستیم، و آنها پی توطئه ها می گردند، از خارج، از داخل، حالا مبادا یک وقت ملت ما‏‎ ‎‏غفلت از این دشمن عظیم بکند. از این دشمن شیطان بکند. و مشغول بشود به این‏‎ ‎‏کارهایی که در یک وقت فرصت هم می شود این کارها را بکنید. در یک همچو موقعیتی‏‎ ‎‏که ما هستیم هر ندایی که برخلاف پیدا بشود، هر ندایی که موجب تضعیف بشود، این ندا‏‎ ‎‏از کفر است. و این ندا از زندقه است. و باید ملت ما توجه به آن داشته باشد. خداوند همۀ‏‎ ‎‏شما را موفق کند که حالا که این دستگاه در شورای شما هست، به خوبی انجام وظیفه‏‎ ‎‏بدهید. و همه برنامه هاتان را رسیدگی کنید که از چیزهایی که برخلاف اسلام است،‏‎ ‎‏برخلاف مصالح اسلام است اجتناب بشود. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

  • ـ تاریخ این سخنرانی در صحیفۀ نور 29 / 7 / 58 آمده است.
  • ـ آقای سید کاظم شریعتمداری، که غائله آفرینان تبریز و قم، خود را وابسته به او می دانستند.
  • ـ گروهک فرقان، از گروهکهای منحرفی بود که در اوایل انقلاب، چند تن از شخصیتهای انقلابی از جمله آقایان شهید مرتضی مطهری، مفتح، قرنی، حاج مهدی عراقی و احسان پسرش را به شهادت رساند.
  • ـ گروهک چریکهای فدایی خلق، یکی از قدیمی ترین تشکلهای مارکسیستی با خط مشی مسلحانه بود که چندین بار دچار انشعاب شد و سرانجام عده ای از اعضای آن به حزب توده پیوستند.