سخنرانی
پیشتازی محرومان در انقلاب ـ تقدیر از فداکاری خلبانان نیروی هوایی
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران (نقش محرومان در انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 ف‍روردی‍ن‌ ‭1360

زمان (قمری) : 29 جمادی الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 261

موضوع : پیشتازی محرومان در انقلاب ـ تقدیر از فداکاری خلبانان نیروی هوایی

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم جنوب تهران و گودنشینان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران (نقش محرومان در انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: صبح 16 فروردین 1360 / 29 جمادی الاول 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: پیشتازی محرومان در انقلاب ـ تقدیر از فداکاری خلبانان نیروی هوایی ‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم جنوب تهران و گودنشینان.‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

محرومان و مستضعفان، پیشتازان انقلاب

‏     ‏‏گروههای مختلفی در اینجا حاضرند و من برای اینکه شاید غفلت کنم از اسم بعض از‏‎ ‎‏گروهها، از این جهت معذورم که هر یک را اسم ببرم. همه، ملت اسلام و تابع قرآن و از‏‎ ‎‏گروه زحمتکشان این کشور هستید. انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی، رهین‏‎ ‎‏کوششهای این طبقه است؛ طبقۀ محروم، طبقۀ گودنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر‏‎ ‎‏رساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقۀ گودنشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر می دانم؛‏‎ ‎‏اگر آنها لایق این باشند که با شما مقایسه بشوند. من وقتی که در انقلاب می دیدم که یک‏‎ ‎‏پیرمردی از آن گودنشینها از آن منزل محقر خرابه بیرون می آمد و می گفت که ما با‏‎ ‎‏بچه هایمان صبح که می شود می رویم برای تظاهرات، ‏‏[‏‏مباهات می کردم‏‏]‏‏. یک موی شما‏‎ ‎‏بر همۀ آن کاخ نشینها و آنهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند، بلکه کارشکنی‏‎ ‎‏هم تا آن اندازه که می توانستند می کردند و الآن هم هر مقدار که بتوانند می کنند، یک‏‎ ‎‏موی شما بر همۀ آنها ترجیح دارد؛ بلکه مقایسۀ یک موی شما با آنها نباید صحیح باشد.‏

‏     شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایی که در سرتاسر این کشور این انقلاب‏‎ ‎‏را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم ‏‏[‏‏بودند‏‏]‏‏ و همانهایی که مستضعف هستند و‏‎ ‎‏کاخ نشینها آنها را استضعاف می کنند و اینها ثابت کردند که کاخ نشینها هستند که ضعیفند‏‎ ‎‏و پوسیده اند و برای این ملت هیچ کاری نکرده اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود،‏‎ ‎‏جوانهای دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین اند و این طبقۀ محروم جامعه بود‏

‏که از همۀ رفاهها محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و‏‎ ‎‏با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه نکرد. آنهایی‏‎ ‎‏که هیچ حظی در این میدان نداشتند و جز خرابکاری از آنها کاری ساخته نیست و الآن‏‎ ‎‏هم در گوشه و کنار کشور مشغول به خرابکاری هستند، آنها بودند که کنار نشسته بودند و‏‎ ‎‏منتظر این بودند که یک طرف غلبه کند و آنها بیایند و بهره برداری کنند، میوه چینی کنند.‏‎ ‎‏وقتی که دیدند که جمهوری اسلامی آن طور میوه چینی هایی را که اینها می خواهند‏‎ ‎‏موافق برنامه اش نیست، آنها هم مشغول به خرابکاری شدند و هر جا که یک خرابی پیش‏‎ ‎‏آمد، آنها تأیید کردند یا وارد شدند در کردستان؛ در بلوچستان. الآن هم که در جنوب و‏‎ ‎‏غرب ما گرفتاری جنگ را داریم، همانها هستند که نمی گذارند که این ملت توجه بکند به‏‎ ‎‏جنگ و مشغول به تبلیغات هستند در خیابانها و در کوچه ها و محله ها.‏

‏     شما هستید که کشور را از دست ابرقدرتها نجات دادید و این طبقۀ عزیز محروم که در‏‎ ‎‏ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی نمی خواهد و ما همه رهین منّت شما‏‎ ‎‏هستیم و اگر لایق باشیم، خدمتگزار شما. شما بودید که در میدانها، درخیابانها، اجتماع‏‎ ‎‏کردید و با مشت گره کرده در مقابل توپ و تانک و مسلسل و اینها ایستادید و با ایستادگی‏‎ ‎‏و شجاعت، زن و مرد شما، بزرگ و کوچک شما، فداکاری کرد و شهید داد تا غلبه کرد. و‏‎ ‎‏الآن هم که در جبهه ها جنگ است، باز این طبقۀ محرومند که در تلویزیون نشان می دهد‏‎ ‎‏مشغول خدمت هستند. آن کاخ نشینها یک شاهی‏‎[1]‎‏ خدمت در این جنگ نکردند و‏‎ ‎‏نخواهند کرد. آنها اگر مشغول افساد و فساد نباشند، بی تفاوت هستند.‏

تقدیر از رشادتهای خلبانان نیروی هوایی

‏     ‏‏و من باید از نیروهایی که در جنگ هستند تشکر کنم و تقدیر. دیروز یک شجاعت‏‎ ‎‏بی سابقه ای نیروی هوایی به خرج داد، و جنگنده های اینها تا آخرین نقطۀ عراق رفت و‏‎ ‎‏آنها را در آنجا سرکوب کرد. من باید از قِبَل همۀ ملت ـ امیدوارم که ملت این حق را به من‏

‏داده باشد ـ از همۀ این جنگنده ها و همۀ این خدمتگزارها که دارند در سرحدّات جان‏‎ ‎‏خودشان را فدای اسلام و کشور می کنند، تشکر کنم و ملت پشتیبان آنهاست. بحمدالله ‏‎ ‎‏دیروز یک شجاعت نمونه ای به خرج دادند و بدون اینکه خسارتی بر خودشان وارد‏‎ ‎‏بشود، کوبیدند عراق را و فهماندند که چنانچه خوف این نبود که اشخاص بیگناه یک‏‎ ‎‏وقت در این امور پایمال بشوند ـ به ملت عراق اینها علاقه دارند ـ اگر این خوف نبود، به‏‎ ‎‏دولت عراق می فهماندند که او لایق این نیست که در مقابل این جوانهای ما ایستادگی‏‎ ‎‏کند. دیروز که این فرماندهان ارتش اینجا بودند، وقتی می خواستند بروند، آقای‏‎ ‎‏فکوری، فرماندۀ نیروی هوایی، به طور مخفی به من گفتند که ما یک کاری می خواهیم‏‎ ‎‏بکنیم و ذکر نکردند که آن کار چیست و بعد معلوم شد که این کار بسیار مهم انجام گرفت‏‎ ‎‏و گوشمال سختی به صدامیان دادند. و همینطور نیروی زمینی و پاسدارها و همه در این‏‎ ‎‏مسائل فعالیت شجاعانه ای می کنند و مورد تقدیر ملت هستند. آنها هم از طبقه محروم اند.‏‎ ‎‏در بین همۀ این خلبانها و همۀ این پاسدارها و همۀ این ژاندارمری و ارتش شما یکی را‏‎ ‎‏پیدا نمی کنید که از بالا شهری باشد. همۀ آنها از این طبقه هستند. پس انقلاب ما مرهون‏‎ ‎‏این طبقه هست. این طبقه هستند که این نهضت را بپاکردند و قیام کردند و به پیش بردند و‏‎ ‎‏همین طبقه هستند که الآن در سرحدّات مشغول فداکاری هستند و همین طبقه هستند که‏‎ ‎‏برای ملت ما ارزش ایجاد می کنند و شجاعت آنها به همۀ دنیا ثابت می کند که این طبقاتی‏‎ ‎‏که مشغول به فعالیت هستند در شجاعت فوق آن چیزی است که تصور می کنند.‏

‏     ما هر روز شاهد یک پیروزیهایی در جبهه ها هستیم ‏‏[‏‏بواسطۀ‏‏]‏‏ همۀ آنها که سرتاسر‏‎ ‎‏این جبهه ها فعالیت می کنند و آنها هم از همین طبقۀ محرومند، لکن طبقۀ فوق همۀ‏‎ ‎‏طبقات هستند. چنانچه شما هم و همۀ کسانی که، زن و مردی که، در پشت جبهه هستید‏‎ ‎‏همه مشغول به فداکاری و مشغول به جنگ هستید. آنها در جبهه جنگ می کنند و شما در‏‎ ‎‏پشت جبهه و این از خصوصیات انقلاب اسلامی است، این از خصوصیات اسلام است،‏‎ ‎‏این از چیزهایی است که اسلام تعلیم کرده است بر شما.‏

‏و شما از روز اول قیام کردید و برای اسلام قیام کردید و الآن هم چون حکومت خودتان‏

‏را اسلامی می دانید و ارتش خودتان را اسلامی می دانید، از این جهت، همه با هم بدون‏‎ ‎‏اینکه در فکر این باشید که یک افتخاری برای خود، شخص خودتان، ایجاد کنید،‏‎ ‎‏مشغول هستید به فداکاری و شاید در دنیا نظیر نداشته باشد این نحوی که در ایران ملت از‏‎ ‎‏ارتش پشتیبانی می کند. در دنیا شاید بی نظیر باشد و شاید در طور تاریخ هم نظیری برایش‏‎ ‎‏نتوانیم پیدا بکنیم که بچه های کوچک و جوانهای نیمسال و زنها، پیرزنها، نوعروسها،‏‎ ‎‏نودامادها، همه با هم در این جبهه حاضرند و صحنه جنگ، صحنه ای است که ملت همه‏‎ ‎‏در آن حاضر هستند.‏

اضطراب کاخ نشینان و آرامش کوخ نشینان

‏     ‏‏من امیدوارم که شما ملت بزرگ و شما ملتی که محروم هستید، لکن پیش خدا عزیز‏‎ ‎‏هستید، گمان نکنید که کاخ نشینها بسیار مرفه هستند؛ آنها دلهایشان لبریز از تزلزل است؛‏‎ ‎‏آنها قلبهایشان آرام نیست. تزلزلی که در بین کاخ نشینها هست در بین کوخ نشینها نیست.‏‎ ‎‏آرامشی که این طبقۀ محروم دارند آن طبقه ای که به خیال خودشان در آن بالاها هستند،‏‎ ‎‏ندارند. شما اگر توجه کنید، قدرتهای بزرگ را ببینید، می بینید که آن قدر اضطرابی که در‏‎ ‎‏سران قدرتهای بزرگ هست، در شما اشخاصی که برای خدا عمل می کنید و از خدا‏‎ ‎‏می خواهید اجر را، این اضطراب نیست. این یک نعمتی است که خدا به شما داده و شاید‏‎ ‎‏ماها هم نتوانیم درست بفهمیم نعمتهای خفیّ الهی را؛ نعمت طمأنینه، نعمت آرامش،‏‎ ‎‏نعمت سکینۀ قلب. اطمینان قلب، در شما گروهها و در گروههای به نظر آنها مستضعف،‏‎ ‎‏هست و در آن بالاها نیست، آن بالاها، همه اضطراب است. در کاخ های بزرگ نشستند و‏‎ ‎‏غصه می خورند؛ شما در کوخ ها نشستید و آن غصه ها را ندارید. این از الطاف خداست‏‎ ‎‏بر شما و من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی عنایتش را بر سر شما ملت عزیز و همۀ‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی مستدام دارد. ان شاءالله ، به زودی آن مستکبرین به جای خودشان بنشینند‏‎ ‎‏و آنهایی که به شما ظلم کردند و ستم و هجوم کردند، ان شاءالله ، خداوند آنها را فانی‏‎ ‎‏کند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ از واحدهای کوچک پولِ ایران در گذشته 20 شاهی معادل یک ریال.