سلام. من (مرد) خواهری ناتنی (از مادر یکی) داشته ام که از دنیا رفته است. و تنها ورثه ی او ، من و یک خواهرم می باشد که از پدر مادر یکی هستیم و متوفی از مادر با ما یکی است. تقسیم اموال در بین ما چگونه است؟

با سلام و تحیت

در رابطه با ارث خواهر و برادر لازم است به مسائل زیر توجه شود:

1. خواهر و برادر در طبقه دوم ارث قرار دارند و مادامی که از طبقه اول (والدین و فرزندان میت) کسی موجود باشد، طبقه دوم ارث نخواهند برد.

2. خواهر و برادرها سه دسته اند: پدر و مادری (ابوینی)؛ مادری (امی): مادر آنها یکی است و پدرها مختلف ؛ پدری (ابی): پدر آنها یکی است ولی مادر آنها جداست.

3. با وجود خواهر و برادر ابوینی، خواهر و برادر ابی از ارث محروم می شود:

اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، (رساله توضیح المسائل امام خمینی، مسأله 2742)

4. اگر وارثان میت خواهر و برادر ابوینی یا ابی باشند، سهم برادر دو برابر خواهر می باشد:

... و اگر وارث میّت برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادر ها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد. (همان، مسأله 2741)

... و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.(همان، مسأله 2742)

5. اگر وارثان میت خواهر و برادر امی باشند، اموال میت به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود:

اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد (که از پدر با میّت جدا است) همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. (همان، مسأله 2743)

با توجه به نکات گفته شده جواب سوال مورد نظر این است که اگر متوفی غیر از خواهر و برادر امی ، وارث دیگری ندارد، تمام اموال او به طور مساوی بین خواهر و برادرش تقسیم میشود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

. انتهای پیام /*