توضیح کارشناس:

رقصیدن زدن برای شوهر جایز است. 

این مطلب در استفتاءات امام امت آمده است. 

متن استفتاء مذکور چنین است:

«س: 118 - آیا رقصیدن زوجه براى زوج خود مجاز است یا خیر؟

ج - مانع ندارد

استفتاءات (امام خمینى)؛ ج3، ص:606

1391/10/04

. انتهای پیام /*