«مسألة 52 - لو أوصى المیت وصیة عهدیة و لم یعین وصیا أو بطل وصایة من عیّنه بموت أو جنون‌ أو غیر ذلک تولى الحاکم أمرها أو عیّن من یتولاه، و لو لم یکن الحاکم و لا منصوبه تولاه من المؤمنین من یوثق به‌.»

(تحریرالوسیلة؛ ج‌2، ص:93)

توضیحات کارشناس:

شخصی که در خصوص تجهیز و دفن و کفن خود یا اجیر گرفتن برای حج، نماز یا روزه خویش و اموری مانند اینها، وصیت می کند (که به آن وصیت عهدیه گفته می شود)، حق دارد و می تواند جهت انجام آن ها، یک یا چند نفر را به عنوان وصی خود معین نماید.

در صورتی که شخصی را معین نکند یا این که معین کرده ولی وصی بودن آن شخص به جهت مرگ یا دیوانگى یا غیرآن باطل شود، حاکم شرع، تولیت و اجرای وصیت را برعهده مى‌ گیرد یا کسى را براى تولیت آن معین مى‌کند.

و اگر حاکم و منصوب او نیز نباشد فردی از مؤمنین که مورد اطمینان است، متولّى آن مى‌شود.

بنا براین:

درچنین شرایطی که میت وصیت کرده اما وصی مشخص ننموده است، فرزندان و سایر وراث و اقوام او حق و اجازه دخالت در امر اجرای وصیت را ندارند؛ و باید در این جهت از مجتهد و حاکم شرع  کسب اجازه نمایند.

1391/10/06

. انتهای پیام /*