توضیحات کارشناس:

شارع مقدس برای زن در دوره یائسگی، نسبت به برخی از عبادات بزرگ و موضوعات بسیار مهم احکامی متفاوت با دوره قبل از آن وضع نموده است.

به فتوای امام خمینی (ره ) خونی که زن در این دوره می‌بیند حیض نیست و محکوم به استحاضه است. (رجوع شود به تحریرالوسیله؛ ج 1، کتاب‌تاطهارة، فصل فی غسل الحیض )؛ به همین جهت محرمات حیض از قبیل حرام بودن نماز و روزه، ورود به مسجدالحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله، توقف در سایر مساجد، خواندن سور عزائم و مقاربت با شوهر، بر زن یائسه حرام نمی‌باشد. گرچه انجام بعض آن‌ها مشروط به غسل استحاضه و داشتن وضو است که در باب طهارت به تفصیل بیان شده است.

همچنین زنی که به سن یائسگی رسیده است اگرچه نگه داشتن عِدِّه وفات بر او واجب است اما در این دوره به غیر از عده وفات عِدِّه‌های دیگر مانند عِدِّه طلاق، عِدِّه وَطئ شُبهه و عِدِّه عقد موقت ندارد. (همان ؛ ج 2، کتاب الطلاق؛ فصل فی عدة الفراق، مسأله 1؛ القول فی عدة الوفاة، مسأله 1؛ و القول فی عدة وطء الشبهة، مسأله 1 )

یائسه شدن به سن زن بستگی دارد نه قطع شدن خون

به فتوای امام خمینی ره ملاک در یائسه شدن زن سن اوست نه قطع شدن خون؛ بنابر این زنی که که به سن یائسگی نرسیده است یائسه نیست و نمی‌تواند به احکام یائسه عمل نماید و بالعکس خانمی که به این سن رسیده باشد حکم یائسه را دارد اگرچه خون نیز ببیند.

سن یائسگی زن غیر قرشیه پنجاه و قرشیه شصت سال قمری است

پس زن قُرَشِیَّه با رسیدن به شصت سال کامل قمری و غیر قرشیه با رسیدن به پنجاه سال تمام قمری یائسه می‌شود. و احتیاط مستحب آن است که در امر ازدواج، شصت سالگی؛ و در رجوع بعد از طلاق، پنجاه سالگی مطلقا رعایت شود. (همان، ج 2، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق، مسأله 3 ).

و تا وقتی که برای زن یقین به سن یائسگی پیدا نشود یائسه محسوب نیست و نمی‌تواند به احکام آن عمل نماید. (رجوع شود به تحریرالوسیله؛ ج 1، کتاب‌ الطهارة، فصل فی غسل الحیض )

1392/10/25 

 

. انتهای پیام /*