توضیحات کارشناس:

کسی که روزه قضای ماه رمضان بر عهده دارد، در صورتی که عمل مبطل روزه انجام نداده باشد تا ظهر وقت دارد که نیت کرده و روزه قضا بگیرد اما بعد از ظهر صحیح نمی باشد. این مسأله در کتاب ترجمه تحریرالوسیله به شرح ذیل بیان شده است:

«... و وقت نیّت روزه واجب غیر معیّن، در حال اختیار، تا ظهر ادامه دارد نه بعد از ظهر، پس اگر به نیّت اینکه روزه نگیرد، داخل صبح شود و کارى که روزه را باطل مىکند انجام نداده باشد و قبل از ظهر تصمیمش عوض شود و بخواهد، روزه قضاى ماه رمضان یا روزه کفّاره یا نذر مطلق (غیر معیّن) را بگیرد، جایز و صحیح است، ولی بعد از ظهر صحیح نیست. ...»

(ترجمه تحریرالوسیله ج 1، ص316، س24)

1391/10/04

. انتهای پیام /*