پاسخ و توضیحات کارشناس:

عقیقه کردن برای نوزاد، چه پسر و چه دختر از مستحباتی است که راجع به آن بسیار سفارش شده است. و مستحب است که در روز هفتم تولد نوزاد و برای پسر، حیوان نر؛ و برای دختر، حیوان ماده عقیقه شود. اگر به جهت عذر و یا بدون عذر از روز هفتم تاخیر افتد استحباب عقیقه ساقط نمی‌گردد. و اگر تا زمان بلوغ از او عقیقه نشود خود وی برای خودش عقیقه می‌نماید. و اگر او نیز در زمان حیاتش عقیقه نکند مستحب است که بعد مرگ او از طرف وی عقیقه شود. و حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‌شود باید از انعام سه گانه یعنی گوسفند و گاو و شتر باشد. و صدقه دادن پول عقیقه کفایت از آن نمی‌کند.

در عقیقه مخیّرند بین این که گوشت خام و یا پخته آن را تقسیم کنند و یا بپزند و جمعی از مومنین که کمتر از ده نفر نباشند را دعوت و اطعام نمایند و مهمانان از آن تناول نموده و برای نو رسیده دعا کنند؛ و اگر مدعوین بیشتر از ده نفر باشند افضل است. ایرادی ندارد که به طور متعارف طبخ شود. و این که گفته شده: افضل آن است که با آب و نمک پخته شود، معلوم نیست.

آن‌چه که بیان گردید، مضمون دو مسأله ذیل است که در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی س صفحه 277 و 278، کتاب النکاح، تحت عنوان «القول فی احکام الولاة و ما یلحق بها» آمده است:

«مسألة 9 - من المستحبات الأکیدة العقیقة للذکر و الأنثى‌، و یستحب أن یعق عن الذکر ذکرا و عن الأنثى أنثى، و أن تکون یوم السابع، و إن تأخرت عنه لعذر أو لغیر عذر لم تسقط، بل لو لم یعق عنه حتى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم یعق عن نفسه حال حیاته یستحب أن یعق عنه بعد موته، و لا بد أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأنا کان أو معزا- و البقر و الإبل، و لا یجزی عنها التصدق بثمنها ...»

«مسألة 10 - یتخیر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و یدعى إلیها جماعة من المؤمنین‌، و لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و یأکلون منها و یدعون للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد یقال: الأفضل طبخها بماء و ملح، و هو غیر معلوم‌»

بنا بر این و با توجه به این که در خصوص اطعام مذکور نذر شرعی منعقد نشده است و در اطعام عقیقه نیز کیفیت خاصی شرط نمی‌باشد، می‌توان گوسفندی را به قصد عقیقه ذبح کرده و غذای تهیه شده از آن را به حاضرین در مجلس روضه حضرت زهرا سلام الله علیها اطعام نمود.

26/1/1392

. انتهای پیام /*