توضیحات کارشناس:

1-  عمل زیبایی بینی فی نفسه اشکال ندارد لکن در صورتی که عمل جرّاحى توسط نامحرم انجام شود جائز نیست و اگر جرّاح نامحرم نباشد و موجب ضرر هم نشود مانع ندارد. در این باره دو استفتاء در کتاب استفتائات امام خمینی جلد 3 ص 253 و 628 آمده است که به شرح ذیل جواب فرموده‌اند:

«اگر نامحرم جرّاحى مى‌کند جائز نیست.» (پاسخ سؤال 22 ص 253)

«اگر جرّاح زن باشد و موجب ضرر هم نشود مانع ندارد.» (پاسخ سؤال 183 ص 628)

2- از حضرت امام خمینی س فتوایی با عنوان تاتو (تتو) در اختیار نیست لکن از آن‌جا که تاتو (تتو) نوعی خال کوبی است که جنبه زینت هم ممکن است داشته باشد، و بنا بر فتوای ایشان که «خال‌ها که زیر پوست قرار دارد مانع از صحت وضوء و غسل نیست»(استفتائات؛ ج‌1، ص: 37، پاسخ سؤال 44)؛ و «اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پوشانده شود، و بر مرد أجنبىّ نیز نگاه کردن جائز نیست و همچنین در کفّین اگر داراى زینت و لو مثل انگشتر باشد.»(استفتائات؛ ج‌3، ص: 256، پاسخ سؤال 32)؛ پس چنین می توان گفت که:

تتو مانع غسل و وضوء نیست لکن اگر زینت محسوب می گردد از نامحرم باید پوشانده شود.

28/1/1392

. انتهای پیام /*