آیا اعتیاد اینترنتی زوج می تواند موجبی برای عسر و حرج زوجه باشد که بواسطه ی آن طلاق عسر و حرج بگیرد؟

با سلام و تحیت

در رابطه با طلاق حضرت امام میفرمایند:

اختیار طلاق با مرد است، و گاهی در بعضی شرایط، مجتهد عادل میتواند طلاق دهد اگر اجبار زوج به طلاق میسر نباشد. (استفتائات امام، ج9، ص 426، س10920 )

یکی از آن موارد حرجی بودن زندگی با آن شوهر و غیر قابل تحمل بودن آن برای زن است،در این رابطه توجه شما را به یک استفتاء از امام جاب میکنیم:

س: اگر زندگی کردن زن با شوهر، حرجی وغیر قابل تحمل باشد و در دادگاه مدنی خاص این موضوع احراز شود و شوهر زنی راضی به طلاق دادن زن نباشد و اگر حاکم هم اورا الزام کند ملزم نمیشود و اقدام نمیکند، آیا اجازه ولایی میفرمایید از طرف دادگاه حکم به طلاق چنین زنی بشود؟

ج:در فرض مذکور و احراز آن مجازند، ولی احتیاط را مراعات نمایند.( همان، ص 423، س10917)

البته حرجی بودن زندگی باید در دادگاه صالحه محرز شود.


لازم به ذکر است که اگرچه اختیار طلاق با شوهر است، ولی اگر زن مایل به طلاق باشد، باید به هر نحو ممکن _و لو با بخشیدن مهر و یا مال دیگر_ شوهر را راضی به طلاق نماید. (همان، ص438، س 10941 )

که به این نوع از طلاق، طلاق خلع گفته میشود.

موفق و موید باشید.

. انتهای پیام /*