سلام علیکم

نماز جماعتی با امامت غیر روحانی در مسجدی در حال برگزاری است،در زمانی که نماز شروع شده یک روحانی وارد مسجد می شود و اقتدا می کند. در این فرض نماز او صحیح است یا خیر؟ در صورت بطلان وجه اشکال چیست؟


با سلام و تحیت

حضرت امام در رابطه با اقتداء به غیر روحانی میفرمایند:

این عمل تضعیف مقام روحانیت است و نباید بشود. (استفتائات امام، ج3، ص367، س3340 )

و نیز میفرماید:

با دسترسی به روحانی، غیر روحانی تباید امامت کند. ( همان، ص359، س3325 )

پس با نبود این دو شرط اقتداء به غیر روحانی اشکال ندارد:

اگر دسترسی به روحانی ندارند و تضعیف روحانیت نمیشود، مانع ندارد. (همان، ص371، س 3351 )

در جایی که دسترسی به روحانی نباشد، غیر روحانی با وجود سایر شرایط میتواند امامت نماید. (همان، ص354، س 3317)

پسدر مفروض سوال چون در ابتدای شروع نماز جماعت، روحانی حضور نداشته جماعت و نماز مامومین اشکال ندارد.

موفق و موید باشید.

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*