آیا بعد از اتمام شستن دست چپ اگر با دست راست شیر آب رو ببندیم وضوی ما باطل و نمی توان با آن نماز خواند و آیا غالب بودن رطوبت شیر آب بر آب وضویی که بر روی دست راست هست و ما می خواهیم با آن مسح سر بکشیم شرط است یا خیر، چه غالب باشد چه نباشد وضو باطل است؟

با سلام و تحیت

مسح سر و روی پاها باید از آب باقیمانده از وضو باشد و مسح با آب خارج باطل است.(رساله توضیح المسائل، م 249 و 252 )

از طرفی باز بودن شیر آب در اثنای وضو و هدر رفتن آب اسراف و حرام است.

با توجه به این دو مشکل باید کاری کند که از یک طرف آب اسراف نشود و از طرف دیگر مسح با آب خارج صدق نکند.

بدین منظور وقتی آب را روی دست می ریزد، اول شیر را ببندد و سپس بر اعضا دست بکشد که آب کف دست آب وضو حساب شود و اگر پس از دست کشید و قبل از مسح شیر آب را بسته ، با آن قسمت مسح نکشد.

دراین رابطه دراستفتایی از امام خمینی (س) چنین آمده است:

در وضو گرفتن، شخصی بعد از اینکه دو مشت آب بر دستش می ریزد، یک مشت دیگر بر شیر آب ریخته و شیر را میبندد، آیا این آب حکم آب اضافه را ندارد و آیا وضوی این شخص درست است یا خیر؟

ج_ اگر بعد از ریختن آب بر شیر برای تمام کردن وضو دست می کشد و با آب وضو مسح می کند، مانع ندارد. ( استفتائات، ج1، ص35، س36)

موفق و موید باشید

. انتهای پیام /*