سلام؛ من مقلد امام خمینی (ره) بودم هنوز بر تقلیدشان باقی ماندم حکمش چیست؟ آیا می توانم بر تقلید از ایشان باقی بمانم؟ اگر نه مجتهد جدید را چگونه انتخاب کنم؟ با سپاس

با سلام و تحیت

اگر مرجع تقلید فوت کند، ارتباط تقلیدی مقلد با او قطع می گردد و در مسئله بقا بر تقلید میت، باید به مرجع اعلم زنده رجوع کند، و نمی تواند در این مسئله از مرجع فوت شده تبعیت نماید. پس باید تحقیق کند که در بین مراجع زنده کدامیک اعلم می باشد و بعد در مسئله بقا بر تقلید میت ببیند نظر او چیست، آیا بقا بر تقلید میت اعلم را واجب می داند و یا جایز؟  آیا در همه مسائل بقا را واجب می داند و یا در مسائلی که عمل کرده است؟

راه های شناخت مرجع تقلید اعلم:

مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم آن که دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.

سوم آن که عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. (رساله توضیح المسائل، امام خمینی (س)، ص 2، م 3)

اگر شناختن اعلم مشکل باشد باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد ، بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست بنابر احتیاط واجب باید از او تقلید نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.(همان، م 4)

والسلام علیکم و رحمة الله

. انتهای پیام /*