امام کتابی دارند به نام «کشف الاسرار» این کتاب ردّ کتابی است که یکی از آقازاده‏های علما متأسفانه نوشته بود به نام «اسرار هزار ساله» و مسایل اعتقادی شیعه را در این کتاب به مسخرگی گرفته بود و به روحانیت و امامت و همه اینها جسارت کرده بود.
امام بزرگوار روی دلسوزی به حال اسلام، درس و بحث و مطالعه ‏شان و همه چیزشان را یکباره در حوزه تعطیل کردند و به نوشتن جواب به این کتاب پرداختند. اینطوری که من شنیده‏ام و در ذهنم است حدود چهل روز تمام این کارها را کنار گذاشتند و کتابی به عنوان «کشف الاسرار» در ردّ آن کتاب نوشتند و برای اینکه شایبه این معنا نباشد که کسی بگوید در آن یک نوع خودنمایی وجود دارد، آن کتاب در چاپهای اول و دوّمش حتی در یک جا اشاره به آن معنی ندارد که این کتاب مؤلفش امام بزرگوار است؛ یعنی ذکری از مؤلف در این کتاب اصلاً مطرح نیست و فقط کتابی است برای جواب به کتاب «اسرار هزار ساله».
این کشف از خلوص ایشان در این مقام می‏ کند که با وجودی که امام جواب را نوشته‏اند اما به خاطر اینکه نخواسته‏اند که کسی بگوید مثلاً جواب دهنده چه مقامی دارد، دستور داده‏اند که نامی از ایشان در این کتاب مطرح نشود.
منبع: برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی، به کوشش غلامعلی رجائی، ج سوم، ص208

. انتهای پیام /*