امام هر روز نیمه شب قبل از اذان صبح براى نماز شب و دعا بیدار مى‏شدند و پس از نماز صبح قدرى استراحت مى‏کردند؛ و بعد کمى مطالعه و بعد هم صبحانه مى‏خوردند. قبل از ساعت هشت به دفتر کار خود مى‏رفتند و پس از شنیدن اخبار، نامه‏هایى که بایستى مطالعه مى‏کردند و یا قبضهایى که باید مُهر مى‏شد به خدمتشان مى‏بردند تا ساعت حدوداً ده ونیم ـ یازده در اتاق بودند و بعد چیزى مى‏خوردند و کمى استراحت مى‏کردند. در صورت داشتن ملاقات پس از پوشیدن لباس و آماده و مرتب کردن خود، به طرف حسینیه حرکت مى‏کردند؛ در همین فاصله ده دقیقه ـ یک ربع، با اعضاى خانواده مجالست داشتند. امام نزدیک ظهر آماده نماز و تعقیبات مى‏شدند و پس از اداى نماز و صرف ناهار به اخبار گوش مى‏دادند و سپس قدرى استراحت مى‏کردند و بعد مشغول مطالعۀ بولتنهاى خبرى و روزنامه‏ها مى‏شدند و مقید بودند تمام اخبار رادیوهاى خارجى و تلویزیون را هم بشنوند. گاهى اوقات هم تلویزیون نگاه مى‏کردند، به رادیو گوش مى‏دادند تا خودشان در متن قضایا باشند. هر روز غیر از جمعه‏ها براى حدود بیست ـ سى نفر خطبۀ عقد مى‏خواندند. گاهى نیز مراسم عقد خانواده‏هاى شهدا یا برادران جانباز و معلول در محضر امام واقع مى‏شد

منبع: پابه پاى آفتاب؛ ج 1، ص 114، 292.

. انتهای پیام /*