حضرت امام مواظب بودند که سر ساعت هشت صبح برای تدریس تشریف بیاورند. اوایل امر تدریس امام در مسجد کوچه حرم بود و سپس به مسجد سلماسی منتقل شد و بعد از آنکه آقای بروجردی مرحوم شد، به مسجد اعظم و مسجد بالا سر نقل مکان نمودند.
درس امام صبح یک ساعت و عصر یک ساعت طول می‏کشید و از طلابی که نامنظم می‏آمدند، ناراحت بود. امام می‏فرمودند [در دورۀ خارج] چند درس متعدد مفید نیست و درس، درس آش می‏شود. باید طلبه بیش از دو درس نداشته باشد. امام در اثنای درس به مستشکلین جواب کافی می‏دادند و اشکال طلاب را می‏ستودند و می‏گفتند جلسۀ درس مجلس اموات نیست و باید طلبه اشکال کند. روی این اصل ما خود هر روز در درس اشکال می‏کردیم و کار بعضاً به داد و قال می‏کشید.

منبع:صحیفه دل، ص69

. انتهای پیام /*