امام بقدری با مفاتیح مأنوس بودند که هر چند ماه یک بار مفاتیح ایشان پاره می‏شد و ما به ناچار مفاتیحشان را صحافی می‏کردیم و یا مجدداً برای ایشان تهیه می‏کردیم.

منبع: روزنامه اطلاعات - ش 21822 - ص 14

. انتهای پیام /*