شهید مظلوم بهشتى زنگ زدند که براى تشریف‏فرمایى امام از پاریس به تهران، مقدماتى تهیه دیده‏ایم، از جمله:
1ـ استقبال بسیار عظیم و گسترده خواهد بود، فرودگاه مهرآباد را قالى‏فرش مى‏کنیم.
2ـ شهر را چراغانى و تزئین مى‏کنیم.
3ـ حضرت امام را با هلیکوپتر به بهشت‏زهرا مى‏بریم، زیرا ازدحام آنقدر زیاد است که با ماشین خطرناک مى‏باشد و....
وقتى مطالب را به‏عرض امام رساندم، فرمودند: «برو متصل شو به ایران و به آقایان بگو: مگر کورش را مى‏خواهند وارد ایران کنند. یک طلبه از ایران خارج شده، همان طلبه به ایران برمى‏گردد. من با هلیکوپتر به بهشت‏زهرا نخواهم رفت.»
موضوع به ایران گزارش شد ولى شهید بهشتى نگران بود که مثلاً ازدحام زیاد است و خداى ناکرده امام صدمه مى‏‏بینند و... دوباره گزارش را به آقا رساندم.
فرمودند: «من باید مانند سایر مردم حرکت کنم ولو زیر دست‏وپا له شوم...»

منبع: فردوسى‏پور، اسماعیل، همگام با خورشید (انجمن فرهنگى ـ اجتماعى امام خمینى، فردوس، 1372) ص 491

. انتهای پیام /*