خانم مى‏گفتند: یک بار از تهران براى احمد توپ خریدم، وقتى به قم برگشتیم، امام توپ را از احمد گرفتند من با ناراحتى گفتم چه اشکالى دارد او توپ داشته باشد؟ امام فرمودند: چون در قم رسم نیست بچه‏ها توپ داشته باشند اگر بچۀ من با توپ بازى کند موجب دلخورى بچه‏هاى دیگر مى‏شود. یک دفعه نیز مادر بزرگ من براى احمد پوتین خریدند و چون در آن موقع در قم بچه‏ها پا برهنه راه مى‏رفتند، امام نگذاشتند که احمد آن پوتین‏ها را بپوشد و مى‏گفتند: اینجا شرایط اینجورى است. در واقع امام رعایت دیگران را مى‏کردند.

منبع: پدر مهربان،به کوشش: سیداحمد میریان، ص106

. انتهای پیام /*