یک روز امام در مسجد اعظم قم ضمن درس به ما نصیحت می‏کردند و‏ می‏فرمودند: «همیشه گفتار استاد را با سوء ظن تلقّی کنید و زود تسلیم گفته‏های او‏ نشوید چون در غیر این صورت ملاّ بار نخواهید آمد.» امام می‏گفتند: «سعی کنید بعد‏ از گفتۀ او یک «نه» بگویید و یک «ان قلت» بزنید.» امام برای تأیید گفتارشان فرمودند:‏ «آقای شیخ محمد علی اراکی وقتی تقریرات درس مرحوم حاج شیخ (عبدالکریم‏ حائری) را نوشتند و به ایشان ارائه نمودند، مرحوم حاج شیخ بعد از مطالعه به او‏ فرمودند: خوب نوشتی، آنچه را که من گفتم به آن رسیدی و فهمیدی. ولی نوشتۀ شما‏ یک بدی دارد، لااقل می‏خواستی یک اشکال به گفتارم بنمایی. حرفهای من وحی مُنزل‏ نبود که قابل رد کردن نباشد».

منبع: 15 خرداد؛ ش 5 ـ 6، ص 58

. انتهای پیام /*