‏‏با وجود بیماری حضرت امام، از دست دادن ایشان برای همه باور نکردنی‏‎ ‎بود، فریاد ناله و فغان از همه جا بلند بود گویی عاشورا یا محشر کبری برپا شده بود، ‏‎ ‎‏پزشکان که خستگی عمیق بر تن و جانشان مانده بود با اشک و ناله و صدای بلند‏‎ ‎‏گریه می کردند و به سر و روی خود می زدند. نگهبانان، پاسداران و کارمندان دفتری‏‎ ‎‏در راهروها سینه می زدند و فریاد  ای عزیز،  ای خمینی،  ای امام، یا علی و یا حسین به‏‎ ‎‏آسمان می رفت.‏

‏‏اهل بیت بی تابی شان قابل وصف نیست. خدمتگزاران حضرت امام غش‏‎ ‎‏می کردند و بالاخره من در تمام عمرم گریه ای به سوزناکی گریه ای که آقای بروجردی‏‎ ‎‏داماد امام آنشب داشت ندیده ام. علمای اعلام و دوستداران امام همگی در گریه و‏‎ ‎‏زاری، طاقت از دست داده بودند که من از وصف آنها عاجزم.‏

از پرسنل و پزشکان و اهل بیت خواسته شد قدری آرام بگیرند تا سران‏‎ ‎‏مملکت و نزدیکان امام بتوانند راجع به اعلام رحلت ایشان تصمیم بگیرند و فعلاً‏‎ ‎‏پزشکان و پرسنل بیت را ترک نکنند. مسئولین کشور جلسه مهمّی را با حضور آقای‏‎ ‎‏حاج سید احمد خمینی تشکیل دادند، وقتی ایشان از جلسه خارج شدند فرمودند:‏‎ ‎‏پزشکان می توانند بیت را ترک کنند و رحلت امام به زودی اعلام خواهد شد. پزشکان‏‎ ‎‏با دلی پر درد و بدنی کوفته و روحی که گویی خستگی سالها و قرنها را تحمّل می کند‏‎ ‎‏بیت حضرت امام را ترک کردند.‏

‏‏مردمِ نگران و دوستدار امام تا نزدیکی بیت امام آمده و تجمع کرده و جویای‏‎ ‎‏حال امام بودند، گویی خواب برای آنها معنی ندارد، و از هر کس جویای اوضاع‏‎ ‎‏بودند.‏

من آنشب بسیار سخت را، با خواندن نماز و قرآن و گریه گذراندم و مرتب‏ به رادیو گوش می کردم که دیدم صبح ردایو برنامه اش را قطع کرد و صوت قرآن را‏‎ ‎‏پخش کرد و از پیوستن امام عزیز به ملکوت اعلی خبر داد، و این همزمان با پخش‏‎ ‎‏خبر از رادیو صدای آمریکا بود که من از جهت کنجکاوی با گیرنده دیگر آن را‏‎ ‎‏گرفته بودم و آنها هیچگونه اطلاعی از قضیه نداشتند. درست 6 - 5 دقیقه بعد از اعلام‏‎ ‎‏خبر رحلت از رادیو ایران، صدای آمریکا برنامه خود را قطع و این خبر را از قول‏‎ ‎‏رادیو ایران اعلام کرد و شرح حال مختصری از حضرت امام را پخش کرد. جالب‏‎ ‎‏توجه اینکه با وجود اعلام بیماری حضرت امام به مدت بیش از چند هفته و رفت و‏‎ ‎‏آمد بیش از شصت تا صد پزشک و پرسنل در این مدت خبرگزاریها و رادیوهای‏‎ ‎‏بیگانه به کوچکترین اطلاعاتی در این زمینه غیر از آنچه از رسانه های ایرانی پخش‏‎ ‎‏شده بود دسترسی پیدا نکرده بودند و آنچه از اطلاعات و اخبار پخش می کردند، ‏‎ ‎‏حدسها و بافته های غلطی بیش نبود.‏

‏‏اعلام خبر رحلت آن حضرت واکنشی را در ایران و دنیا ایجاد کرد که به اقرار‏‎ ‎‏دوست و دشمن در تاریخ دنیا، بی نظیر بود و ابراز علاقه و محبت مردم مسلمان و‏‎ ‎‏انقلابی ایران در روز وفات ایشان حتی بیشتر از روز ورود ایشان به ایران و پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب بود. سلام بر او، روزی که متولد شد، و سلام بر او، روزی که رحلت کرد و‏‎ ‎‏سلام بر او روزی که به دستور خدا برانگیخته شود.‏

‏وَ سَلامٌ علیهِ یوم وُلِد و یوم یموت و یوم یُبعثُ حیّاً‏

‏‏منبع: طبیب دلها؛ ص۵۳۸. ‏

‏‏

‏‎ ‎

‏‎

 

‏‎ ‎

 

. انتهای پیام /*