یکبار امام می‏ فرمودند: از طرف علمای حوزه برای نوشتن جواب کتاب اسرار هزار ساله به من مراجعه شد و من کتاب کشف الاسرار را در ظرف دو ماه به تعطیل کردن درس خود نوشتم و یک قلم هم نوشتم. بعد فرمودند: اما روی جلد آن اسمم را ننوشتم چون نمی‏ خواستم معروف بشوم ولی عکس آن شد. بعد از انتشار این کتاب، حکمی زاده برای من پیغام فرستاد و گفت جواب هایی که شما نوشته‏ اید بسیار متین است و من غرضی از انتشار کتاب اسرار هزار ساله نداشتم جز اینکه این سؤال ها برای مردم مطرح بود و من می‏ خواستم کسی مثل شما به آنها جواب بدهد.

منبع: پا به پای آفتاب،  ج 3،  ص 204.

. انتهای پیام /*