امام مسؤولین دفترشان را موظف کرده بودند که کارهای عمومی و بیت‏ المال را از امور شخصی زندگی جدا کنند. تمام مخارج زندگی شخصی منزل امام از غیر از سهم امام و بیت‏ المال تأمین می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد، ایشان برای امورات زندگی خویش جدولی تهیّه کرده بودند که مسؤولین دفترشان طبق آن جدول هر روز موظف به ارایه گزارش کلیه خریدها و وسایل شخصی به ایشان بودند.

بارها پیش می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آمد که امام ما را می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواستند و به عنوان مثال می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرمودند: «این افزایش ده یا بیست تومانی که در جدول دیده می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود برای چیست؟» یک روز مرا خواستند و فرمودند: «در منزل من روزانه سه قرص نان مصرف می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، این‏جا در جدول و صورتحساب یک قرص نان اضافه خریداری شده برای چیست؟»

هر موقع می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواستیم برای ایشان وسیله‏ ای تهیه کنیم به ما می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرمودند: «هنگام خرید جنس با فروشنده جنس طی کنید که ما حق پس دادن آن جنس را داشته باشیم.»  چون بارها اتفاق می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ افتاد که ما وسیله‏ ای را برای امام می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خریدیم و خدمتشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بردیم و ایشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرمودند: «گران ‏قیمت است و ما آن را پس می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دادیم».

منبع: روزنامه رسالت 9 / 3 / 72، ص 5.

. انتهای پیام /*