در اولین سال ورود امام به عراق چند روزی که در کربلا مشرف بودند، من با ایشان که کار داشتم(وضع بیرونی منزلشان در کربلا طوری بود که من نمی‏ توانستم داخل بروم) گاهی مطالبم را روی کاغذی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوشتم و می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دادم. یک بار که مطلبی را روی کاغذی نوشته و به امام دادم آقا تشریف آوردند که به حرم برویم. در بین راه به من فرمودند: «تو احتیاط نمی‏ کنی» من که ذهنم از این مسایل خالی بود و اصلاً باورم نمی‏ آمد کاری کرده باشم که خطا باشد، عرض کردم: «چه کار کرده ‏ام؟» فرمودند: «تو این مطلب را می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بایست روی کاغذ باطله می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوشتی».

منبع: سرگذشتهای ویژه از  زندگی امام خمینی، ج 6، ص 151.

. انتهای پیام /*