اگر می‏‏‏‏‏ خواستیم بعد از درس احتراماً پنج نفر پشت سر امام حرکت کنیم، می ‏‏‏‏‏گفتند: «بروید!» معمولاً‏ رسم بر این بود که طلاب پشت سر علما حرکت می ‏‏‏‏‏کردند، ولی امام خوششان نمی‏ آمد. خودشان به تنهایی به طرف خانه حرکت می‏ کردند و به تنهایی هم به درس می ‏‏‏‏‏آمدند و از این تشریفات و عناوین ظاهری هم که علامت بزرگی انسان بشمار می‏‏‏‏‏رود کاملاً به دور بودند.

منبع: پا به پای آفتاب، ج 3، ص 207 (جدید).

. انتهای پیام /*