در یک بحث علمی مشترک علمی که بین آیت الله صدر و آیت الله زنجانی بوده است امام خمینی هم شرکت می جوید. در بین رد و بدل سخنان علمی مباحثه بین امام و آیت الله زنجانی به تندی می گراید. امام خمینی می گوید: من به خاطر سن زیاد و عظمت مرحوم زنجانی دست او را بوسیدم.

در همین راستا یکی از شاگردان حضرت امام می گوید:

امام در نجف به یک مناسبتی به آیت الله حکیم می گوید: من یکی از پیروان شما، من یکی از ارفرادی که شما را اطاعت می کنم، شما امر کنید ما اطاعت می کنیم، شما دستور بدهید ما عمل می کنیم. چطور شما گمان ندارید و حال آنکه یکی از آنها من هستم.

(شکوفایی شخصیت و امام خمینی (س)؛ ص 282)

. انتهای پیام /*