آقای محمدجواد پیشوایی در کتاب مرید روح الله در خصوص تاثیر لقمه حرام بر انسانها چنین می گویند:

مدتی بعد از آن که رئیس ساواک با پول، آن هم در آن شرایط پیش پدرم آمد، معلوم شد که خیلی ها آن را تطمیع کرده اند و به آنها مبالغی تحت عناوین مختلف داده اند تا به نوعی دهنشان را بسته نگهدارند از پدرم سوال می کردند که حاج آقا چرا بعضی ها تکانی نمی خورند؟ چرا تبعیت از حاج آقا روح الله نمی کنند؟ چرا فقط زبان هستند؟ چرا هیچ حرکتی انجام نمی دهند؟ چرا در مقام عمل و در جلساتشان جنایات شاه و برنامه های تهران و کشت و کشتارها را مطرح نمی کنند، چیزی نمی گویند و اعتراضی نمی کنند؟ می گفت: همه این ها از لقمه و غذا است. می فرمود: لقمه هایی که به این ها داده شد مشکل دار بوده است. پس همین می شود که تبعیت از حق نمی کنند. مثلا حواله های سیمانی که به بعضی از آقایان می دهند، می روند اداره گمرک و سیمان هایی که از روسیه وارد می شود می گیرند و در واقع با دست خودشان لقمه ناجور وارد سفره خود می کنند. این حواله های سیمان و امثال آن لقمه ها نمی گذارند اینها در موقع لزوم حقایقی را که باید گفته شود بگویند و همیشه روی حق پرده پوشی می کنند. اثر لقمه این است که تمام جوانح و جوارح شما را به غیر حق سوق می دهد.

منبع: مرید روح الله؛ ص 76

. انتهای پیام /*