گزارشی در رابطه با زیاده ‏روی یکی از روحانیون که از طرف امام مجاز در اخذ و گرفتن وجوه شرعیه و امور حسبیه بود در استفاده از وجوه شرعیه به خدمت ایشان رسیده بود. به همین مناسبت چندبار از مقدار وجوه تحویل شده به وسیلۀ ایشان به دفتر از من سؤال شد که استخراج شده و تحویل دادم. چند روز بعد امام با آهنگی جدی و قاطع فرمودند: «به... بگویید باید ظرف ده روز تمام حساب زندگیش را ارایه بدهد... را از کجا خریده است؟» سپس با لحنی ناراحت و محکم ادامه دادند: «من گرفتار تکلیف شرعی هستم، باید ظرف ده روز حساب همه چیز را روشن کند و الا من ناچارم عکس‏ العمل نشان بدهم و ایشان ساقط خواهد شد.»

منبع: در سایه آفتاب، ص 126.

. انتهای پیام /*