در کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی از قول آیت الله صانعی خاطره ای از دقت نظر امام خمینی (س) نسبت به مسائل  اینگونه نقل شده است:

بعد از فوت حضرت آیت الله بروجردی اوایل مرجعیت امام شور دیگری در مردم‌‎ ‎‌ایجاد کرده بود، رژیم منفور پهلوی به این فکر افتاده بود که کسانی را از گوشه و کنار‌‎ ‎‌پیدا کند بلکه اینها در خط خود آنها قرار گیرند و مرجعیت امام کوبیده شود. چون‌‎ ‎‌احساس خطر از این نقطه می کرد. آقای صانعی می گفت ما دیدیم از بعضی از‌‎ ‎‌خانه ها یک سری تحریکات علیه امام شروع شد. ما یک روز این جمله را به امام عرض‌‎ ‎‌کردیم که آقا مثلاً از فلان جا اینجور تبلیغات و تحریکات علیه مرجعیت و زعامت شما‌‎ ‎‌می شود. امام فرمودند: «من باکی از این مسائل ندارم، شما هم کاری به کار آنها‌‎ ‎‌نداشته باشید مردم با ما هستند، این یادتان باشد.»‌

 ‌‌امام حدود پانزده سال در زندان و تبعید به سر بردند و به ایران برگشتند. آقای‌‎ ‎‌صانعی می گفت در اولین روزی که امام به آن خانه سابق وارد شدند به من گفتند:‌‎ ‎‌«آقای صانعی، یادت هست یک وقت جمله ای به من گفتی و من یک جوابی به شما‌‎ ‎‌دادم راجع به مرجعیت؟» گفتم: «بله آقا» امام فرمودند: «احتمال نمی دهید این تبعید‌‎ ‎‌چند ساله به خاطر این باشد که گفتم مردم با ما هستند و نگفتم خدا با ماست؟»‌‎

‌برشی از کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی (س)؛ ج ۳، ص ۱۹۵، خاطره از حجت الاسلام والمسلمین محمد علی رحمانی به نقل از آیت الله شیخ حسن صانعی 

. انتهای پیام /*