امام از سنى که طلبه شدند و مشغول درس شدند، حالت مبارزه علیه استکبار را داشتند. منتهى چون امکانات برایشان جور نبود و وضع جورى بود که باید یک مقدار امکان باشد و عده ‏اى پشتیبان ایشان باشند، از این جهت بود که قیام نکردند؛ نه اینکه در وجودشان نباشد، همیشه این حالت در وجود ایشان بود. منتهى چون امکانات نبود دنبال نمی‏‏ کردند کار را، چون مى ‏دانستند با شکست روبرو مى ‏شوند. از این جهت مشغول مطالعه کتاب و درس و نوشتن کتابهاى فقه و اصول و کتابهاى متعدد دیگر بودند. از پانزده خرداد، ایشان احساس وظیفه کردند؛ یعنى دیگر احساس کردند وظیفهٔ شرعى‏ شان است که باید قیام کنند، حالا چه تنها باشند و چه طرفدار داشته باشند و از این جهت قیام کردند.

منبع: سروش، سال یازدهم، ش 476، ص 13. 

. انتهای پیام /*