در ابتدای انقلاب که هر گروه و دسته‏ ای در مملکت یک روزنامه داشت. امام می ‏‏فرمودند همه آنها را بیاورید و برخلاف عرف روزنامه خوانی که معمولاً افراد به تیترها و عناوین بیشتر تکیه می ‏‏کنند تا به محتوا؛ امام قبل از هر چیز به طرز فکر روزنامه نویسان و خط مشی سیاسی آنها تکیه می‏‏ کند. لذا هر روز صبح، میزان، جمهوری اسلامی، آزادگان و روزنامه ‏های عصر، انقلاب اسلامی، اطلاعات و کیهان دقیقاً و به موقع خدمت ایشان داده می‏‏ شد در بسیاری از مواقع که از وقت آنان می‏‏ گذشت امام شخصاً پشت در آمده و پیام می‏‏ دادند که روزنامه‏‏ ها چه شد؟ با اینکه گاهی اخبار ناگواری در روزنامه‏‏ ها بود و ما نمی‏ توانستیم آنها را به امام بدهیم، اما توجه و تقید ایشان به خواندن روزنامه‏ ها مانع از این کار می‏‏ شد و بسیاری مواقع قسمتی از روزنامه را پس از مطالعه به دفتر داده ‏اند که روی این موضوع تحقق کنید و به مسؤولین تذکر دهید که این موضوع چیست؟ یا چرا این مطلب را نوشته ‏اند؟

منبع: پیام انقلاب، ش 50، ص 27، بهمن 60.

. انتهای پیام /*