آسیه حاجی آوا خبرنگار باکویی در مورد امام خمینی اینطور می گوید:

قبل از آمدنم به ایران؛ من اینطور فکر می کردم که امام خمینی یک رهبر سیاسی و دینی است که مسلمانان ایران و جهان از او پیروی می کنند، ولی تنها بعد از آمدن به ایران بود که به نفوذ ژرف او در قلب و روح مردم و پیوند عاطفی عمیق بین امام و مردم پی بردم.

یک رهبر سیاسی ممکن است چنین تاثیراتی را در یک زمان خاص و محدود داشته باشد ولی در مورد امام خمینی این مسأله از زمان و مکان مستثنی است و واقعا عشق عمیقی را می توان بین امام خمینی و پیروانش دید، این مسأله خاص و خارق العاده است که به ندرت در طول تاریخ بشریت پیش آمده است. مردانی بوده اند که دارای ویژگیهایی خاص و خصوصیات بالا بوده اند اما امام خمینی بدن شک یکی از سرآمدان و نوادر تاریخ بشریت بوده است.

منبع: امام خمینی از نگاه نخبگان جهان، ص 5

. انتهای پیام /*