امام هیچ‏گاه کار امروز را به فردا موکول نمی‏ کردند. در زندگی ایشان هر چیز سر جای خود قرار داشت و هر کاری دور از شتابزدگی و عجله و بدون تأخیر در موعد مقرر آن انجام می‏‏ شد با کثرت کارها و تعدد امور و گزارشها و چیزهای دیگر هیچ نشانه ‏ای از شلوغی و تراکم و کارهای بجا مانده در زندگی ایشان مشاهده نمی ‏شد. هیچ چیز در آنجا گم شده نبود. کتاب، لباس، قلم، رادیو و سایر وسایل شخصی هر کدام جای معینی داشتند اگر امانتی وجود می ‏‏داشت یا چیزی باید به مسؤول آن تحویل داده می‏‏ شد، امام در اولین فرصت و بدون فوت وقت و سریع به اداء و انجام آن مبادرت می‏‏ ورزیدند. بسیار اتفاق می‏‏ افتاد که یک کتاب فقهی مورد نیاز ایشان قرار می ‏‏گرفت، ما آن را فراهم و تقدیم می‏‏ کردیم؛ فردا صبح انگار که بهترین کار و اولین کارشان این بود که کتاب را به آورنده بازگردانند.

منبع: در سایه آفتاب، ص 187 و 190.

. انتهای پیام /*