امام در تدریس خوش بیان بودند استادی بودند که به بهترین بیان تدریس می‏‏ کردند. در محضر درس ایشان طلبه‏ های زیادی می‏‏ آمدند. امام با شاگردهایشان مهربان و شاگردانشان هم با وی صمیمی بودند. ولی همیشه یک متانتی در وجود امام به چشم می‏‏ خورد. با اینکه ایشان بسیار متواضع هستند ولی متانت و وقار ایشان زبانزد بود.

منبع: زن روز – ش 851، ص 49.

. انتهای پیام /*