در نجف در رابطه با نوآوری های دکتر شریعتی، شهید محمد منتظری سعی می‏‏ کرد کلیه آثار چاپ شده دکتر شریعتی را به رؤیت امام برساند و امام هم آنها را مطالعه می‏‏ کردند. می‏‏ توانم بگویم تمامی آثار دکتر شریعتی را امام مطالعه کرده ‏اند. کسانی از ایران می ‏‏آمدند که از محضر ایشان برای تخطئه شریعتی از امام نوشته‏ ای بگیرند. یک روز من خدمت امام رسیدم. فرمودند: دیروز یک کسی از تهران با بلیط هواپیمای دو سره مأمور شده است که بیاید اینجا که دو مطلب را به من بگوید. یکی علیه شریعتی بحث کند و دیگر علیه آقای مطهری آمده است کتاب مسأله حجاب مطهری را جلوی من گذاشته و گفته است آقا این کتاب جنوب تهران را‏‏ بی‏‏ حجاب کرده در صورتی که من مطمئنم این کتاب نه تنها جنوب تهران را‏‏ بی حجاب نکرده است، بلکه بسیاری را به حجاب مقید و نزدیک کرده است و دیگر کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی چاپ مشهد را آورده و می‏‏ گوید این کتاب انحرافاتی دارد. من به او گفتم این کتاب حجمش زیاد است و من نمی ‏توانم بخوانم. این که می ‏‏گویی انحرافی است، مشخص کنید. یک چند جایی را نشان من داد. دیدم نه این کتاب اینطوری هم که اینها می‏‏ گویند، نیست.

منبع: برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی، ج 4، ص 380.

. انتهای پیام /*