پس از جریان انجمنهاى ایالتى و ولایتى که حاکمیت وقت فیضیه را درهم کوبید و طلبه‏ ها را شهید کرد، براى مدتى از سوى امام اطلاعیه‏ اى منتشر نشد. ایشان حتى در جلسه‏ هاى دیگر عالمان شرکت نمی ‏‏کردند. سر و صدا به راه افتاد و عده ‏اى حتى از دوستان و علاقه ‏مندان امام این سؤال را مطرح کردند که چرا امامی‏‏ که مبارزه را آغاز کرده است، آن را ادامه نمی‏‏ دهد. پس از مدتى معلوم شد که امام می‏‏ خواستند که با آقایان علما اتمام حجت کنند که اگر تا حالا مبارزه با دولت بود، از این پس مبارزه با شاه است. و مبارزه با شاه خطرناک است. آیا حاضرید که جانتان را به خطر بیندازید؟ راه من، مبارزه با شاه است.

بعضى از آقایان می‏‏ گفتند: «چگونه می ‏‏شود با شاه مبارزه کرد؟» به همین دلیل در چهلم شهداى فیضیه اطلاعیۀ مهمی ‏‏انتشار ندادند. اما در همان زمان اطلاعیه معروف منتشر شد مبنى بر اینکه شاه دوستى یعنى آدمکشى و کشتن طلبه‏ ها، شاه دوستى یعنى غارت اموال ناچیز طلبه ‏ها، شاه‏دوستى یعنى کتابسوزى. لبۀ تیز این مبارزه با هدف اصلى اطلاعیه، متوجه سلطنت و شخص شاه بود.

منبع: پا به پاى آفتاب، ج 3، ص 290.

. انتهای پیام /*