دکترها به خاطر بیماری امام به ایشان اجازه نمی دادند که روزه بگیرد، از همان سال 60 که امام آمدند به جماران و در بیمارستان قلب بودند و سکته کرده بودند، دیگر روزه را دکتر برای امام ممنوع کرده بودند، و امام هم خیلی مقید به این بودند که دستور دکترها را اجرا کنند اما با اینکه حاج عیسی برای ایشان غذا درست می کرد، روزها برای امام که مثلا بنا بود مرغی درست کنند چون ضعیف شده بودند، امام اول ماه رمضان که می شد ممنوع می کرد و می گفت دیگر آش درست نکنید، اصلا دیگر درست نکنید، یعنی امام با اینکه روزه نبود اگر شما 2 روز هم پهلوی امام بودید، 5 روز هم پهلوی لامام بودید نمی فهمیدید که امام روزه نیست این قدر مخفیانه افطار می کردند، و عمل می کردند که شما نمی فهمیدید که امام روزه هستند یا نیستند لذا امام اول ماه رمضان که می شد دستور می دادند که دیگر غذا درست نکنید، لذا هرچه در خانه بود، همان را به صورت مخفیانه می خوردند و هیچ مشخص نمی شد که امام روزه نیستند.

منبع: باغهای رمضان، ص 16.

. انتهای پیام /*