دکترها به خاطر بیماری امام به ایشان اجازه نمی‏ دادند که روزه بگیرد، از همان سال 60 که امام آمدند به جماران و در بیمارستان قلب بودند و سکته کرده بودند، دیگر روزه را دکتر برای امام ممنوع کرده بودند، و امام هم خیلی مقید به این بودند که دستور دکتر را اجرا کنند امام با اینکه حاج عیسی برای ایشان غذا درست می‏ کرد، روزها برای امام که مثلًا بنا بود مرغی درست کنند چون ضعیف شده بودند، امام اول ماه رمضان که می‏ شد ممنوع می‏ کرد و می‏ گفت دیگر آش درست نکنید، اصلًا دیگر درست نکنید، یعنی امام با اینکه روزه نبود اگر شما 2 روز هم پهلوی امام بودید، 5 روز هم پهلوی امام بودید نمی‏ فهمیدید که امام روزه نیست این قدر مخفیانه افطار می‏ کردند، و عمل می‏ کردند که شما نمی‏ فهمیدید که امام روزه هستند یا نیستند لذا امام اول ماه رمضان که می‏ شد دستور می‏ دادند که دیگر غذا درست نکنید، لذا هر چه در خانه بود، همان را به صورت مخفیانه می‏ خوردند و هیچ مشخص نمی‏ شد که امام روزه نیستند.( حضور؛ ج33، ص16)


. انتهای پیام /*