نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شاه در کنگره زنان ایران به اتحاد نامقدس سرخ و سیاه حمله کرد.

شاه در کنگره زنان ایران به اتحاد نامقدس سرخ و سیاه حمله کرد.