نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیامی به ملت ایران درباره برپایی جشن های ماه شعبان (سوم و نیمه شعبان) فرمودند: دست شاه تا مرفق به خون ملت ایران فرو رفته و در حال حاضر ملت در سوک عزیزان خود نشسته، چگونه ممکن است کسی نظر دهد که جشن بگیرند و چراغانی کنند.

امام خمینی در پیامی به ملت ایران درباره برپایی جشن های ماه شعبان (سوم و نیمه شعبان) فرمودند: دست شاه تا مرفق به خون ملت ایران فرو رفته و در حال حاضر ملت در سوک عزیزان خود نشسته، چگونه ممکن است کسی نظر دهد که جشن بگیرند و چراغانی کنند.