نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران به حضور امام خمینی رسیدند. امام فرمودند: «... باید همه مغزها بکار بیفتند تا خودمان هرچیزی را که احتیاج داریم بسازیم خدا با شماست و این بزرگترین پشتوانه است...».

آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران به حضور امام خمینی رسیدند. امام فرمودند: «... باید همه مغزها بکار بیفتند تا خودمان هرچیزی را که احتیاج داریم بسازیم خدا با شماست و این بزرگترین پشتوانه است...».