نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خبرنگاران مختلف با امام خمینی دربارة اوضاع ایران، بازگشت امام به ایران و آیندة ایران مصاحبه کردند.

خبرنگاران مختلف با امام خمینی دربارة اوضاع ایران، بازگشت امام به ایران و آیندة ایران مصاحبه کردند.