نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری معاونان و کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هوا پیمایی خلبانان و تکنیسین‏ها و مهندسان پرواز و کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تقدیر از زحمات کارکنان هواپیمایی در قطع وابستگی‏ها به خارج فرمودند: «دست‏های مختلفی در همه جا هست که به شما و کشور ما صدمه بزند [مثل این که می‏گویند ایران] امروز محل تروریست‏ها شده است، تروریست‏ها که خودشان اعتراف می‏کنند که ما کشتیم و منفجر کردیم هواپیما دزدی را محکوم می‏کنند و هواپیما دزدی اگر از ایران شد آنها را تشویق می‏کنند». امام خمینی با توجه به برنامه حفاظت از هواپیماها و پیشگیری از هواپیماربایی فرمودند: «اگر چنانچه ملاحظه کردید که پاسدارها و دولت قرارداد کردند که در هواپیما اشخاصی باشند یا از اشخاص تفتیش شود، این موجب نگرانی نباشد، این باید موجب سرافرازی باشد. برای اینکه ما نه از باب اینکه می‏خواهیم به اشخاص اهانت کنیم ما می‏خواهیم نگذاریم که به شما اهانت شود هواپیما را وقتی از شما ربودند این یک اهانتی است».

آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری معاونان و کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هوا پیمایی خلبانان و تکنیسین‏ها و مهندسان پرواز و کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تقدیر از زحمات کارکنان هواپیمایی در قطع وابستگی‏ها به خارج فرمودند: «دست‏های مختلفی در همه جا هست که به شما و کشور ما صدمه بزند [مثل این که می‏گویند ایران] امروز محل تروریست‏ها شده است، تروریست‏ها که خودشان اعتراف می‏کنند که ما کشتیم و منفجر کردیم هواپیما دزدی را محکوم می‏کنند و هواپیما دزدی اگر از ایران شد آنها را تشویق می‏کنند». امام خمینی با توجه به برنامه حفاظت از هواپیماها و پیشگیری از هواپیماربایی فرمودند: «اگر چنانچه ملاحظه کردید که پاسدارها و دولت قرارداد کردند که در هواپیما اشخاصی باشند یا از اشخاص تفتیش شود، این موجب نگرانی نباشد، این باید موجب سرافرازی باشد. برای اینکه ما نه از باب اینکه می‏خواهیم به اشخاص اهانت کنیم ما می‏خواهیم نگذاریم که به شما اهانت شود هواپیما را وقتی از شما ربودند این یک اهانتی است».