نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان زواره‏ای و میرسلیم (معاونان وزارت کشور) و استانداران سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در بیاناتشان دربارة لزوم حفظ پشتوانة مردم نظام سخن گفتند و فرمودند: «دائماً در نظرتان این باشد که ما یک بندة خدایی هستیم که این مردم ما را به این محل رساندند و ما برای آنها باید خدمت کنیم. رئیس جمهور باید فکر بکند که این مردم کوچه و بازار من را از پاریس آوردند، من باید به آنها خدمت کنم. شما آقایان هم همین طور». امام تأکید کردند که باید خدمات دولت به اطلاع مردم برسد.

آقایان زواره‏ای و میرسلیم (معاونان وزارت کشور) و استانداران سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در بیاناتشان دربارة لزوم حفظ پشتوانة مردم نظام سخن گفتند و فرمودند: «دائماً در نظرتان این باشد که ما یک بندة خدایی هستیم که این مردم ما را به این محل رساندند و ما برای آنها باید خدمت کنیم. رئیس جمهور باید فکر بکند که این مردم کوچه و بازار من را از پاریس آوردند، من باید به آنها خدمت کنم. شما آقایان هم همین طور». امام تأکید کردند که باید خدمات دولت به اطلاع مردم برسد.