نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای سیدمحمدحسن موسوی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدمحمدحسن موسوی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.